SA-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu uzyskania naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 3 lata, po czym mogą ulec zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ima charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uzyskania naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi

al. Powstania Warszawskiego 10

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Oświadczenie – druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej karty usługi.
 2. Określenie terminu rozpoczęcia działalności – dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

 Opłaty
 1. Opłata podstawowa roczna za:
 • zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

2. Powyższa opłata ulega podwyższeniu jeżeli:

 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów, roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu i wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów.

 

W roku nabycia zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na podane niżej konto:

 

 

URZĄD MIASTA KRAKOWA

Wydział Podatków i Opłat

al. Powstania Warszawskiego 10

PKO BP 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990

 Forma załatwienia

Decyzja ustalająca wartość opłaty.Termin załatwienia
 1. Do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
 2. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność – termin zgodny z datą wydania zezwolenia.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy
 1. Od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków) – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna
 1. Art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).
 2. Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
 3. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.).

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych winien złożyć do 31 stycznia każdego roku oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz uiścić opłatę roczną za korzystanie z przedmiotowego zezwolenia – jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech ratach: w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
 2. W przypadku wpłaty na powyżej wskazane konto na dowodach wpłaty należy podać numer zezwolenia i adres punktu sprzedaży.
 3. Oświadczenie o wartości sprzedaży winien podpisać przedsiębiorca lub pełnomocnik przedsiębiorcy właściwie umocowany.
 4. Na stronie http://www.bip.krakow.pl w zakładce Urząd Miasta Krakowa → Struktura UMK → Wydział Spraw Administracyjnych-SA znajduje się kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do samodzielnego dokonywania obliczeń przez przedsiębiorcę.