SA-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Załatw sprawę elektronicznie

Tak, poprzez platformę E-PUAP.

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi

al. Powstania Warszawskiego 10

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Oświadczenie – druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej karty usługi.
 2. Określenie terminu rozpoczęcia działalności – dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

 Opłaty
 1. Opłata podstawowa roczna za:
 • zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.
 1. Powyższa opłata ulega podwyższeniu jeżeli:
 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów, roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu i wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów.

W roku nabycia zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na podane niżej konto:

 

 

URZĄD MIASTA KRAKOWA

Wydział Podatków i Opłat

al. Powstania Warszawskiego 10

PKO BP 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990

 Forma załatwienia

Decyzja ustalająca wartość opłaty.Termin załatwienia
 1. Do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
 2. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność – termin zgodny z datą wydania zezwolenia.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy
 1. Od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków) – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna

 Podstawa prawna
 1. Art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).
 2. Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)
 3. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych winien złożyć do 31 stycznia każdego roku oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz uiścić opłatę roczną za korzystanie z przedmiotowego zezwolenia – jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech ratach: w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
 2. W przypadku wpłaty na powyżej wskazane konto na dowodach wpłaty należy podać numer zezwolenia i adres punktu sprzedaży.
 3. Oświadczenie o wartości sprzedaży winien podpisać przedsiębiorca lub pełnomocnik przedsiębiorcy właściwie umocowany.
 4. Jest dostępny kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do samodzielnego dokonywania obliczeń przez przedsiębiorcę.