SA-43
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Szczepańskiego oraz Placu Wolnica


Załączniki do procedury:
wniosek

Załatw sprawę elektronicznie

Przez platformę e-PUAP.Wymagany podpis elektronicznySprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, Al. Powstania Warszawskiego10, 31-549 Kraków
Referat Handlu i Usług, pok. 813 na VIII piętrze.

 • Waldemar Adlewski - tel. 12 616 9484 /fax: 12 616 9327
 • Bartosz Mikos         - tel. 12 616 9252


Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wydanie zezwolenia
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.


II. Załączniki do wniosku

 1. Decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej - NIP (tylko dla spółki cywilnej).
 2. Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki.
 3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie każdorazowo, gdy z wniosku wynika taka potrzeba.
 4. Zgoda Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na przejazd drogami dojazdowymi, położonymi w strefie A i B każdorazowo, gdy wjazd i postój w Rynku Głównym, Małym Rynku, Placu Szczepańskim oraz Placu Wolnica dotyczy pojazdów o masie całkowitej powyżej 7,5 tony.
 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy a w szczególności do podpisania oraz odbioru zezwolenia, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.


Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginał. Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.Opłaty
 1. Za wydanie zezwolenia pobiera się opłaty obliczone na zasadach i w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia nr 1348/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, jak również nieruchomościi przestrzeni stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków.
 2. Zgłoszenie wniosku w terminie do 3 dni roboczych przed wjazdem skutkuje dodatkowym naliczeniem opłat w wysokości 100 % stawki podstawowej.
 3. Za zajęcie nieruchomości, w tym wjazd, postój lub przejazd pojazdu bez zgody podmiotu zarządzającego, pobiera się opłaty w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej.

 

 Forma załatwienia

Wydanie pisemnej zgody wraz z zezwoleniem na wjazd i postój na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Szczepańskiego oraz Placu Wolnica.Termin załatwienia

Do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Opinia Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w przypadku wjazdu i postoju pojazdów o masie całkowitej powyżej 7,5 tony.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.446)
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkówtechnicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r.  poz. 305)
 4. Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.
 5. Uchwała nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto".
 6. Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołuMiasta Krakowa z późn. zm.
 7. Zarządzenie nr 1348/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, jak również nieruchomości i przestrzeni stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w granicach AdministracyjnychGminy Miejskiej Kraków.
 8. Zarządzenie nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lubprzestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie GminyMiejskiej Kraków.
 9. Zarządzenie nr 1104/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie, z późn. zm.
 10. Zarządzenie nr 906/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, Placem Wolnica i Placem Szczepańskim w Krakowie, z późn. zm.

 

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl , w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK oraz na stanowiskach informacyjno - podawczych.Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na wjazd i postój pojazdu na drodzewewnętrznej w Rynku Głównym, Małym Rynku, Placu Szczepańskim oraz Placu Wolnica w Krakowie należy złożyć w Wydziale Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość pominięcia ww. terminu. Wniosek, który wpłynął na 1 dzień roboczy przed datą wjazdu może pozostać bez rozpatrzenia, jeżeli jest on niekompletny lub wymaga uzyskania opinii.
 3. Nie wymaga uzyskania zezwolenia wjazd i postój pojazdów w Rynku Głównym w czasie:
  • przewidzianym na czynności ładunkowe,
  • „działania w akcji" Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, pogotowia ratunkowego itp.,
  • prac związanych z oczyszczaniem przez służby komunalne,
  • oficjalnych wizyt państwowych i samorządowych,
  • niezbędnej obsługi uroczystości organizowanych przez organy państwowe i samorządowe,
  • awarii sieci uzbrojenia podziemnego, koniecznych napraw nawierzchni bądź innych zdarzeń losowych. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić Wydział Spraw Administracyjnych.
 4. Wjazd i postój w Rynku Głównym, Małym Rynku, Placu Szczepańskim oraz PlacuWolnica pojazdów o masie całkowitej powyżej 7,5 tony wymaga uzyskania zgodyZarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na przejazd drogamidojazdowymi, położonymi w strefie A i B.
 5. Nie dopuszcza się wjazdu pojazdów na płytę za wyjątkiem transportu dzieł sztuki domuzeów oraz w przypadkach braku innych możliwości ustawienia czy montażuelementów imprezy lub oprawy plastycznej w Rynku Głównym, Małym Rynku, PlacuSzczepańskim oraz Placu Wolnica.
 6. W przypadku uzasadnionej i koniecznej obsługi instytucji i mieszkańców RynkuGłównego oraz uczestnictwa w programie imprezy niekomercyjnej, dopuszcza sięwydanie zezwolenia jednorazowego na czas określony, ze szczegółowym określeniemlokalizacji oraz dni i godzin postoju pojazdu w Rynku Głównym.
 7. Zezwolenie na wjazd i postój na drodze wewnętrznej winno znajdować się w pojeździeza przednią szybą lub w innym widocznym miejscu.
 8. W przypadku Placu Wolnica zgoda dotyczy wjazdu na zamkniętą dla ruchu kołowegoczęść placu.