SA-14
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców)


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych;

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII (Śródmieście, Krowodrza) w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII (Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28a

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV-XVIII (Nowa Huta) w budynku na os. Zgody 2

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Formularz zgłoszenie pobytu stałego (zał. Nr 1 do procedury) lub formularz zgłoszenie pobytu czasowego (zał. nr 2 do procedury)
 2. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej, nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 3. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego w przypadku, gdy wymeldowanie nastąpiło wcześniej i nie jest zgłaszane równocześnie z zameldowaniem (w przypadku zgłoszenia pobytu stałego).
 4. Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu - do wglądu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 

 Opłaty

Nie podlega opłacieForma załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego i wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie- odpowiednio- na pobyt stały lub czasowy.Termin załatwienia

NiezwlocznieDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania zameldowania w drodze czynności materialno-technicznej sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na zasadach zawartych w procedurze SA-32Podstawa prawna
 1.  Art. 5 ust.1, art.8-10 i art. 15a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm.)
 2. § 2 -4 , § 7-8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. poz. 1475).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.pl

 

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać w nowym miejscu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
 3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego , a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 5. Formularz do zameldowania należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, drukowanymi literami.
 6. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 7. Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.pl