SA-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Wydawanie dowodów osobistych


Załączniki do procedury:
wniosek o wydanie dowodu osobistego

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII (Śródmieście, Krowodrza) w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10,Centrum Administracyjne
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII (Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28a
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV-XVIII (Nowa Huta) w budynku na os. Zgody 2Obejrzyj wersję w języku migowym

Procedura dot. wyrobienia i wymiany dowodu osobistego opracowana w języku migowym

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego na formularzu stanowiącym załącznik do procedury
 2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). Dopuszcza się złożenie fotografii:
  1. w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej.
 3. Dowód osobisty, w przypadku jego wymiany.
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał)- w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza Krakowem.
 5. Odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał) wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku- jeśli akt nie został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie (dla osób pozostających w związku małżeńskim, rozwiedzionych, wdowców i wdów).
 6. Na żądanie organu- poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.
 7. W przypadku wymiany dowodu osobistego nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt 4 i 5, jeżeli dane osobowe wnioskodawcy nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy aktów stanu cywilnego.

 

 Opłaty

Nie podlega opłacieForma załatwienia
 1. Wydanie poświadczenia złożenia wniosku (część B formularza), lub zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku (w sytuacji szczególnej, spowodowanej przyczynami niezależnymi od organu gminy, gdy brak jest możliwości sporządzenia formularza), które należy zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego.
 2. Wydanie dowodu osobistego w formie karty identyfikacyjnej.

 Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.Podstawa prawna
 1. Art. 34, art. 36, art. 37 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 47, poz. 384).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,poz. 1071, ze zm.).


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Dowody osobiste wydaje się osobom posiadającym obywatelstwo polskie i zameldowanie na pobyt stały w Krakowie lub posiadającym ostatnie miejsce zameldowania stałego w Krakowie.
 2. Za osobę małoletnią, która ukończyła 13. rok życia składa wniosek o dowód osobisty jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd w obecności osoby małoletniej. Dowód odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd.
 3. Za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską wniosek składają rodzice lub jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza w obecności osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Dowód wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców.
 4. Osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia dowód osobisty może być wydany na uzasadniony wniosek obojga rodziców lub opiekunów złożony przez nich osobiście. W razie nieobecności jednego z rodziców (opiekuna) wymagane jest pełnomocnictwo/oświadczenie woli potwierdzające jego zgodę na złożenie wniosku, sporządzone notarialnie lub posiadające urzędowo poświadczoną własnoręczność podpisu. Przy składaniu wniosku jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat. Dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd.
 5. Za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie niepozostającą pod władzą rodzicielską lub osobę ubezwłasnowolnioną częściowo wniosek o wydanie dowodu osobistego składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd w obecności tej osoby. Dowód osobisty za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie niepozostającą pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd. Dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba lub kurator ustanowiony przez sąd.
 6. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście (za wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt 2-5).
 7. Dowód osobisty odbiera się osobiście (za wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt 2-5).
 8. Dowody osobiste są ważne 10 lat od daty wydania, zaś dowody wydane osobom małoletnim są ważne 5 lat. Na żądanie osoby, która ukończyła 65 rok życia, dowód osobisty wydaje się na czas nieoznaczony.
 9. Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL.
 10. W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ (Wydział Spraw Administracyjnych),któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu, a jeśli został już wydany nowy dowód osobisty- niezwłocznie złożyć odnaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.
 11. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.
 12. Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od zmiany danych w nim zawartych.
 13. Przyjmowanie wniosków wydanie dowodu osobistego od osób obłożnie chorych i kalekich następuje po przedstawieniu przez opiekuna zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę lub kalectwo uniemożliwiające poruszanie się. Wnioski należy składać:
  • mieszkańcy Dzielnic I-VII (Śródmieście, Krowodrza) w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10, CentrumAdministracyjne, na stanowisku nr 74,
  • mieszkańcy Dzielnic VIII-XIII (Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28a, na stanowisku nr 4 ( I piętro),
  • mieszkańcy Dzielnic XIV-XVIII (Nowa Huta) w budynku na os. Zgody 2 w pokoju nr 15 na stanowisku nr 5.
 14. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć za pośrednictwem organu gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu czasowego, jeżeli jest to niemożliwe we właściwym organie gminy.