SA-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. A-detal)

 


Załączniki do procedury:
wniosek o wydanie zezwolenia

Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi

al. Powstania Warszawskiego 10

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek – druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 

Załączniki do wniosku:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny (np. akt własności, umowę najmu, dzierżawy bądź użyczenia) wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o zatwierdzeniu zakładu (punktu sprzedaży),
 4. pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

 

 Opłaty
 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa: PKO BP S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 3. Opłatę za zezwolenie wnosi się przed jego wydaniem (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).

Opłata podstawowa roczna wynosi 525 zł.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 Forma załatwienia
 1. Decyzja – zezwolenie.
 2. Decyzja ustalająca wartość opłaty

 Termin załatwienia
 1. Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
 2. Termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony dodatkowo tylko jeden raz. Przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku nie może przekroczyć dwóch miesięcy.
 3. Na niezałatwienie sprawy w powyższym terminie, jak również w sytuacji, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31 – 549 Kraków. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Protokół z wizji (w szczególnych przypadkach)
 2. Opinia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obligatoryjnie, w formie postanowienia)

 

 Tryb odwoławczy
 1. Od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków) – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna
 • Art. 18, 185 i art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).
 • Art. 60 pkt.7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
 • Art. 16 ust. 1 i art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.).
 • Art. 104 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 1827, z późn.zm.).
 • Uchwała Nr XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 403 poz. 4257 z późn. zm.).
 • Uchwała Nr XXVIII/241/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie miejsc i obiektów oraz określonych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których ze względu na ich charakter obowiązuje stały zakaz prowadzenia sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2004 r. Nr 6 poz. 74).
 • Zarządzenie Nr 48/2002 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie czasu ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Dla tej kategorii alkoholu nie mają zastosowania przepisy dotyczące limitu i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków