PD-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podatników, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie:

- umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,

- odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

- rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę


Sprawę załatwia

Referat ds. Orzecznictwa i Postępowań Podatkowych

al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

pok. 318 tel. 12 616 9211

pok. 320 tel. 12 616 9413Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

2) W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną:

a) kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialno-bytową podatnika i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym kserokopie dowodów obrazujących uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki),

b) oświadczenie podatnika o stanie majątkowym – nieruchomościach i ruchomościach.

3) W przypadku wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną;

a) dokument poświadczający status prawny wnioskodawcy,

b) dokumenty obrazujące kondycję finansową.

4) W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na formularzu pełnomocnictwa szczególnego (druk PPS-1) lub wskazanie istnienia pełnomocnictwa ogólnego.Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Decyzja administracyjna lub

Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia lub

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z postępowania wyjaśniającego.Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, adres: Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, adres: Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.Podstawa prawna

Art. 207, art. 208, art. 165a, art. 169 § 4, art. 67a, art. 57, art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201).Informacje dodatkowe dla klienta

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty powoduje naliczenie opłaty prolongacyjnej w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.