OR-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Organizacji i Nadzoru

Udostępnianie dokumentacji będącej w zasobach Archiwum Urzędu Miasta Krakowa (za wyjątkiem akt kadrowo-płacowych)


Załączniki do procedury:
Wniosek o udostępnienie dokumentacji

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Referat Archiwum przy ul. Dobrego Pasterza 116 a, KrakówDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o udostępnienie dokumentów na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury lub w innej dowolnej formie.

II. Załączniki do wniosku:

1) Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy w imieniu innego podmiotu;

2) Dowód wpłaty opłaty skarbowej – w przypadku gdy wnioskodawca ma obowiązek wniesienia opłaty skarbowej;Opłaty

1) Opłata skarbowa od:

a) złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

b) od każdej uwierzytelnionej strony kserokopii wydanego dokumentu - 5 zł;

c) od wydania zaświadczenia - 17 zł.

2) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A.) na terenie Krakowa i w kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

3) Nie podlega opłacie skarbowej:

a) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

- świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

- zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

- rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji praw do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437);

b) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

4) Od uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są:

a) jednostki budżetowe;

b) jednostki samorządu terytorialnego;

c) organizacje pożytku publicznego, jeśli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d) osoby, które składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia albo składając wniosek o udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.Forma załatwienia

1) Informacja ustna o dokumentach.

2) Odpowiedź pisemna.

3) Udostępnienie dokumentacji na miejscu do wglądu.Termin załatwienia

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub czasochłonnych termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

1) Art. 16 ust. 1 i art. 17 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67)Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Referatu Archiwum przy ul. Dobrego Pasterza 116a  w Krakowie, w Punktach Obsługi Mieszkańców oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

1) We wniosku należy podać:

a) na jaką formę załatwienia sprawy liczy wnioskodawca;

b) w dokumentach jakiego urzędu lub jednostki zlikwidowanej należy szukać dokumentów i z którego roku;

c) w miarę możliwości sygnaturę poszukiwanych dokumentów.

2) W przypadku, gdy wnioskodawca zwróci się o dokumentację, która nie znajduje się w tutejszych zasobach, Referat Archiwum - w miarę możliwości - udziela informacji, gdzie należy szukać przedmiotowych dokumentów lub odsyła podanie wnioskodawcy do odpowiedniej instytucji.

3) Udostępnieniu podlega dokumentacja wszystkich jednostek organizacyjnych (również jednostek zlikwidowanych), które są przechowywane w Referacie Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Pełna lista jednostek zlikwidowanych, których dokumenty znajdują się w tutejszym Archiwum dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: