OC-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zgromadzenia publiczne nie powodujące utrudnień w ruchu drogowym.


Załatw sprawę elektronicznie

Zawiadomienie o zgromadzeniu które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji przekazuje się na adres poczty elektronicznej zgromadzeniapubliczne@um.krakow.pl lub telefonicznie. W godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa (poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30) zawiadomienia należy przekazywać pod numer telefonu: (012) 616-89-54; poza godzinami pracy Urzędu zawiadomienia należy kierować pod numer (012) 616-59-99.Sprawę załatwia

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Zawiadomienie o zgromadzeniu które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji przekazuje się na adres poczty elektronicznej zgromadzeniapubliczne@um.krakow.pl lub telefonicznie. W godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa (poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30) zawiadomienia należy przekazywać pod numer telefonu: (012) 616-89-54; poza godzinami pracy Urzędu zawiadomienia należy kierować pod numer (012) 616-59-99.Opłaty

Brak.Forma załatwienia

Organ gminy przyjmuje do wiadomości zawiadomienie, udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia oraz przekazuje zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Komendantowi Miejskiemu Policji.

 Termin załatwienia

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Podstawa prawna

Ustawa z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2018 r. poz. 408).Informacje dodatkowe dla klienta

1. Organizator zgromadzenia które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji zawiadamia centrum zarządzania kryzysowego o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

2. W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,

2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

3) informację o ewentualnych zagrożeniach które w ocenie zgłaszającego zgromadzenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

3. Organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

4. Organizator jest obowiązany do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W tym celu podejmuje przewidziane w ustawie środki.

5. Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.

6. Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy ustawy albo przepisy karne.

7. Uczestnicy zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania są obowiązani niezwłocznie opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

8. Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. Wyznaczenie przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia.

Organ gminy informuje organizatora zgromadzenia o wyznaczeniu swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

9. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej organizatorowi zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności

skontaktowania się z organizatorem zgromadzenia. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PIOTR RUSOWICZ
Data wytworzenia:
2015-10-14
Data publikacji:
2015-10-14
Data aktualizacji:
2018-03-08