MOPS-37

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 9, ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.     Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): TYLDA Sp. z o.o., ul. Podgórna 43c, 65-213 Zielona Góra – asysta techniczna w zakresie oprogramowania obsługi zadań PFRON.

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od rozpatrzenia wniosku, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym Pani/Pan wniosek został rozpatrzony, z zastrzeżeniem pkt 4.

4.     W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5.     W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.     Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1.     dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2.     sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO);

3.     usunięcia Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 17 RODO).

7.     Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

10.   Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości przyznania dofinansowania.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, tel. 12 616-54-07, e-mail: dr@mops.krakow.plSprawdź czy spełniasz warunki

Nie dotyczyObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1) Wniosek o dofinansowanie (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury).
2) Kopia (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. 
3) Aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza pod opieką, którego znajduje się osoba niepełnosprawna potwierdzające, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę wydania orzeczenia o niepełnosprawności jest dysfunkcja narządu ruchu  (nie dotyczy osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R)
4) Kopie (oryginały do wglądu) orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych tych osób. 
5) Kopia (oryginał do wglądu) aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (np.: akt notarialny, przydział lokalu).
6) Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające stałe zamieszkanie w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
7) Pisemna zgoda właściciela/właścicieli budynku/lokalu na wykonanie robót  we wnioskowanym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem wyrażenia zgody na wolną przestrzeń kąpielową z odpływem liniowym oraz wspornikiem kotary z kotarą.
8) Kopia (oryginał do wglądu) pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu  opiekuna prawnego, w przypadku gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

 
Dokumenty wymienione w pkt. 2), 4) i 8) procedury nie będą wymagane w przypadku gdy wynikające                z nich fakty lub stan prawny są znane organowi z urzędu lub są możliwe do ustalenia w oparciu o: bazę danych Ośrodka, wymianę informacji z innym podmiotem publicznym lub dokumenty urzędowe przedstawione uprzednio przez wnioskodawcę.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatomForma załatwienia

Umowa cywilnoprawna w przypadku przyznania dofinansowania albo decyzja o odmowie przyznania z przyczyn formalnych, albo informacja o braku możliwości dofinansowania z przyczyn wyczerpania środków.Termin załatwienia

Zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie postępowania administracyjnego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Oświadczenie wnioskodawcy, że nie ma zaległości wobec PFRON oraz nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.Podstawa prawna
1) Rozporządzenie nr 2016/679 parlamentu Europejskiego i rady z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
2) Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. "d" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. 2018, poz. 511 z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926 z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.).


Informacje dodatkowe dla klienta

1) O dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są  właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo uzyskały zgodę właściciela budynku oraz udokumentują stałe zamieszkanie w lokalu.

2) Wysokość dofinansowania ustala się na poziomie do 95% zakwalifikowanych prac podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez pracownika MOPS w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

3) Wypłata dofinansowania nie może być większa niż 95%  zakwalifikowanych i wykonanych prac objętych dofinansowaniem.

4) Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. 

5) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy na dofinansowanie ze środków PFRON. 
6) Zasady dofinansowania:

a) Pracownik merytoryczny prowadzący sprawę dokonuje weryfikacji wniosku pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień we wniosku MOPS w terminie do 10 dni od jego złożenia informuje pisemnie wnioskodawcę o występujących  uchybieniach i wzywa do ich usunięcia w terminie 30 dni. Nieusunięcie stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie  powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

b) Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym pracownicy MOPS:  - przeprowadzają wizję lokalną w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, - dokonują weryfikacji zakresu wnioskowanych robót zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania dofinansowania w danym roku, - dokonują obmiaru pomieszczeń i sporządzają dokumentację (m.in. wykonanie nagrań, fotografii, filmów),

c) Na podstawie złożonego wniosku oraz protokołu z wizji lokalnej pracownik merytoryczny   kwalifikuje zakres prac do objęcia ich dofinansowaniem. Wysokość dofinansowania zakwalifikowanych prac ustala się na podstawie kalkulacji kosztorysowej sporządzonej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z  Katalogiem Nakładów Rzeczowych.  Na prace nie objęte kalkulacją kosztorysową wnioskodawca przedstawia ofertę cenową lub kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Katalogiem Nakładów Rzeczowych. Kosztorys ofertowy weryfikowany jest przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

d) Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o zakwalifikowanym zakresie rzeczowym prac i wysokości dofinansowania. Zostaje zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji w terminie 30 dni w zakresie: - oświadczenia woli o akceptacji przedstawionego zakresu prac oraz kwoty dofinansowania, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, - oświadczenia, że będzie osobiście zlecać i nadzorować roboty lub przedłożenia pełnomocnictwa inwestora zastępczego albo inspektora nadzoru budowlanego. Po dostarczeniu w/w dokumentów i ich weryfikacji Ośrodek sporządza umowę dofinansowania dla wnioskodawcy.

e) Przekazanie dofinansowania następuje po wykonaniu prac i przeprowadzeniu kontroli przez pracowników MOPS oraz dostarczeniu przez wnioskodawcę, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia prac: - umowy z wykonawcą posiadającym uprawnienia w zakresie robót remontowo – budowlanych, - dowodu uiszczenia kwoty udziału własnego w formie stosownej adnotacji wykonawcy na fakturze lub w formie dowodu wpłaty, - bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zleconych robót, podpisanego przez Wnioskodawcę i wykonawcę robót, opatrzonego przez Wnioskodawcę klauzulą „prace zostały wykonane w całości, nie wnoszę zastrzeżeń co do ilości i jakości wykonywanych robót”, - rachunku/faktury wystawionej na wnioskodawcę przez wykonawcę robót, z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni od daty jej wystawienia.

f) MOPS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania prac wskazanych w umowie przez wykonawcę robót, a w szczególności z tytułu ich wad i powstałe w związku z tym szkody, opóźnienia oraz wykonanie prac niezgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy prawo budowlane.  
 
Wszystkie prace budowlane przeprowadzone przez wnioskodawcę winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).