MOPS-27

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Pomoc na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania przeprowadzoną nie wcześniej niż dnia 14.09.2011 r.


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

1) Filia nr 1 os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643-07-06;

e -mail: f1@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy III, XIV i XV Miasta Krakowa,

2) Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e mail: f2@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa,

3) Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257 00 08,

e mail: f3@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

- od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

- od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

4) Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78, e mail: f4@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa;

5) Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e mail: f5@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa,

6) Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e mail: f6@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa,

7) Filia nr 7 al. Słowackiego 46, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e mail: f7@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa,

8) Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 659-21-60, e mail: f8@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa oraz południowej części Dzielnicy XI wyznaczonej w następujący sposób:

- od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

- od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej,

9) Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 644-80-34, e mail: f9@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI i XVII Miasta Krakowa.

 Sprawdź czy spełniasz warunki

Nie dotyczyObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych, zawiązanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury);

2) Załączniki do wniosku:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu, a w przypadku braku tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, dokument potwierdzający uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego,

b) dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej lokalu, a w przypadku domów jednorodzinnych w razie braku takiego dokumentu – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości powierzchni użytkowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do procedury),

c) umowa z dostawcą energii cieplnej lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do regulowania opłat związanych z ogrzewaniem lokalu (np. umowa najmu, z której wynika obowiązek ponoszenia opłat za energię cieplną, umowę z dostawcą energii elektrycznej lub gazu, albo rachunki za energię elektryczną lub gaz), za wyjątkiem zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe,

d) w przypadku osób, które otrzymały uprzednio pomoc na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych w ramach Lokalnego Programu Osłonowego - oświadczenie, bądź dokument potwierdzające poniesienie całości należności wynikających z zobowiązania, o którym mowa w lit. c, za rok na który pomoc ta została wówczas przyznana, za wyjątkiem zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe,

e) w przypadku przeprowadzenia zmiany systemu ogrzewania poza Programem PONE: dokument wskazujący na trwałą zmianę systemu ogrzewania (faktura VAT lub rachunek lub protokół odbioru lub zaświadczenie lub inny dokument wskazujący na trwałą zmianę systemu ogrzewania), wystawiony i podpisany odpowiednio przez: przedsiębiorcę realizującego zmianę systemu ogrzewania, kominiarza lub administratora, bądź zarządcę lokalu, zawierający określenie:

- terminu dokonania zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów  proekologicznych (ogrzewanie gazowe, elektryczne, ogrzewanie olejowe (lekki olej opałowy) podłączenie do sieci miejskiej);

- liczby zlikwidowanych pieców węglowych lub kotłowni węglowych;

- rodzaju zainstalowanego nowego źródła ogrzewania;

- lokalizacji dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania,

f) dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 powołanej ustawy.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać pod podanymi w sekcji „Sprawę załatwia” numerami telefonów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Potwierdzenie przez Wydział ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa przeprowadzenia trwałej zmiany systemu ogrzewania w okresie obowiązywania Programu PONE;

2) W razie konieczności, inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

 

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Filii MOPS właściwej ze względu na miejscu zamieszkania. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna

1) art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 39, art. 106 ust. 1, art. 107 ust. 5b, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 1058).

3) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1256 z późn. zm.).

4) uchwała Rady Miasta Krakowa NR XVIII/317/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 4349 ze zm.).

 Informacje dodatkowe dla klienta
1) Pomoc na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu zawiązanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania przysługuje zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XVIII/317/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych, i na zasadach w niej określonych;

2) Przesłanki do uzyskania pomocy:

a) pomoc w ramach Programu może dotyczyć tylko lokalu, w którym nie wcześniej niż w dniu 14 września 2011 r. przeprowadzono w ramach Programu PONE, albo poza nim, trwałą zmianę systemu ogrzewania, z ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

b) pomoc w ramach Programu może być przyznana osobom:

- które są zobowiązane do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu, o którym mowa w lit. a, na podstawie: umowy z dostawcą, umowy bądź porozumienia z właścicielem lokalu lub na podstawie innego tytułu zobowiązane są do regulowania opłat związanych z ogrzaniem lokalu,

- które faktycznie zamieszkują w lokalu o którym mowa w lit. a i zamieszkiwały w nim także przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania,

- których dochód nie przekracza odpowiednio: w przypadku osoby samotnie gospodarującej 500 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (3170 zł) a w przypadku rodziny 450% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy ( 2313 zł na osobę w rodzinie).

3) Pomoc przyznawana jest raz w roku kalendarzowym, w formie zasiłku celowego na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej.

4) Sposób obliczania wysokości pomocy:

 

Wysokość pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy ustala się jako iloczyn:

powierzchni lokalu, stawki dopłaty, oraz współczynnika dochodu, określanych

zgodnie z następującymi zasadami:

 

a) powierzchnia lokalu - uwzględnia się powierzchnię faktyczną lokalu, za wyjątkiem gdy jest ona większa od powierzchni normatywnej, wtedy uwzględnia się powierzchnię normatywną. Powierzchnia normatywna wynosi odpowiednio:

- 35 m2 – dla 1 osoby,

- 40 m2 – dla 2 osób,

- 45 m2 – dla 3 osób,

- 55 m2 – dla 4 osób,

- 65 m2 – dla 5 osób,

-70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

Jednakże w przypadku, gdy dochód gospodarstwa domowego wynosi

do 200 % kryterium dochodowego (1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł na osobę w rodzinie), ustalając wysokość pomocy uwzględnia się powierzchnię faktyczną lokalu, lecz nie większą

niż 100 m2.

 

b) stawka dopłaty – stawka dopłaty do 1m2 rocznie, wynikająca z

oszacowanego wzrostu kosztu ogrzewania 1m2 jednym z systemów

proekologicznych.

Wysokość stawek kształtuje się następująco:

- miejska sieć ciepłownicza 17,02 PLN

- gaz 28,47 PLN

- energia elektryczna 65,96 PLN

- olej opałowy 41,92 PLN

 

c) współczynnik dochodu - uzależniony jest od wysokości dochodu gospodarstwa domowego i wynosi odpowiednio:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

100% - dochód nie wyższy niż 1268 zł,

75%, - dochód od 1268,01 do 2219 zł,

50 % - dochód od 2219,01 do 3170 zł,

 

- w przypadku osoby gospodarującej w rodzinie:

100% - dochód nie wyższy niż 1028 zł na osobę,

75% - dochód od 1028,01 do 1799 zł na osobę,

50 % - dochód od 1799,01 do 2313 zł na osobę.

 

 

 

W razie gdy trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona w roku objętym pomocą, wysokość pomocy jest ustalana proporcjonalnie do liczby miesięcy przypadających na okres po dokonaniu zmiany.

 

5) Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie - www.mops.krakow.pl/kalkulator-program-oslonowy dostępny jest kalkulator, który umożliwia wstępne obliczenie wysokości pomocy.

6) Jeżeli trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona z wykorzystaniem dotacji uzyskanej w ramach Programu PONE, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie. Jeżeli trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona poza Programem PONE, wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ustępie 5 pkt 2 lit. e niniejszej procedury.

7) Potwierdzenie przeprowadzenia trwałej zmiany systemu ogrzewania, o którym mowa w ustępie 9 pkt 1, dokonywane jest na podstawie:

a) dokumentacji posiadanej przez Wydział ds. Jakości Powietrza, w razie

przeprowadzenia trwałej zmiany systemu ogrzewania w ramach Programu

PONE, albo

b) dokumentów przedłożonych przez Wnioskodawcę, o których mowa w ustępie

5 pkt 2 lit. e,

c) kontroli przeprowadzanej przez Wydział ds.w lokalu

zamieszkanym przez ubiegającego się o pomoc, stwierdzającej brak

czynnych palenisk i kotłowni węglowych.

8) Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie pomocy na dany rok kalendarzowy jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w ustępie 5 pkt 2 niniejszej procedury, w roku kalendarzowym, na który ma zostać przyznana pomoc.

9) W toku postępowania nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej. Sytuację strony ustala się na podstawie wniosku i zgromadzonych w toku postępowania dokumentów.