MOPS-27

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Pomoc na pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania przeprowadzoną w okresie od 14.09.2011 r.


Załączniki do procedury:
Załączniki

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

1)      Filia nr 1 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 430‑45‑46, e‑mail: f1@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic III, XIV i XV Miasta Krakowa;

2)      Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e‑mail: f2@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa;

3)      Filia nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257‑00- 08, e‑mail: f3@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

-        od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

-        od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

-        od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

-        od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa ul. Nowosądeckiej;

4)      Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78, e‑mail: f4@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa;

5)      Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e‑mail: f5@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa;

6)      Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e‑mail: f6@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa;

7)      Filia nr 7 ul. Słowackiego 46, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e‑mail: f7@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa

8)      Filia nr 8 ul. Jerzmanowskiego 37, tel.: 12 659-12-68, fax: 12 659-21-60, e‑mail: f8@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa oraz południowej części Dzielnicy XI wyznaczonej w następujący sposób:

-        od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

-        od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

-        od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

-        od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej;

9)      Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 644-80-34, e‑mail: f9@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI, XVII Miasta Krakowa.

 

 Sprawdź czy spełniasz warunki

Nie dotyczyObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1.      Wniosek o przyznanie pomocy na pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych zawiązanych ze zmianą systemu ogrzewania (według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do procedury).

 

Załączniki do wniosku:

1)      Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu, a w przypadku braku tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, dokument potwierdzający uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego,

2)      Umowa z dostawcą energii cieplnej lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do regulowania opłat związanych z ogrzewaniem lokalu
(np. umowa najmu, z której wynika obowiązek ponoszenia opłat za energię cieplną, umowę z dostawcą energii elektrycznej lub gazu, albo rachunki za energię elektryczną lub gaz), za wyjątkiem zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe,

3)      Tylko w razie przeprowadzenia trwałej zmiany systemu ogrzewania bez otrzymania dotacji w ramach Programu PONE:

      Dokument (faktura VAT lub rachunek lub protokół odbioru lub zaświadczenie lub inny dokument wskazujący na trwałą zmianę systemu ogrzewania) wystawiony i podpisany odpowiednio przez: przedsiębiorcę realizującego zmianę systemu ogrzewania lub kominiarza lub administratora bądź zarządcę lokalu, zawierający określenie:

a)      terminu dokonania zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów proekologicznych (ogrzewanie gazowe, elektryczne, ogrzewanie olejowe (lekki olej opałowy) podłączenie do sieci miejskiej)

b)      ilości zlikwidowanych palenisk węglowych lub kotłowni węglowych,

c)      rodzaju zainstalowanego nowego źródła ogrzewania,

d)     lokalizacji dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania.

 

2. Wnioskodawca może wraz z wnioskiem o którym mowa w ust. 1 powyżej, przedłożyć dokumenty według wzorów stanowiących załączniki od 2 do 9
do procedury.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku celowego lub zasiłku celowego specjalnego na  pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania.

 Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1)      Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2)      Potwierdzenie przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przeprowadzenia trwałej zmiany systemu ogrzewania w okresie obowiązywania Programu PONE. Potwierdzenie dokonywane jest na podstawie:

a)      dokumentacji posiadanej przez Wydział Kształtowania Środowiska, w razie przeprowadzenia zmiany systemu ogrzewania z otrzymaniem dotacji
w ramach programu PONE, albo

b)      dokumentów przedłożonych przez Wnioskodawcę, o których mowa w sekcji 5 ust. 1 pkt 3.

3)      W razie nie przedłożenia ich wraz z wnioskiem – dokumenty o których mowa
w sekcji 5 ust. 2 procedury.

4)      W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

 

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Filii MOPS właściwej ze względu na miejscu zamieszkania. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna

1)      Art. 14,  art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 1 i 2, art. 41, art. 107, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz.182, z 2012 r. poz. 1544 i poz.1548, z 2013 r. poz. 509).

2)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712).

3)      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2012 r.  poz. 823).

4)      Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

5)      Uchwała Rady Miasta Krakowa NR XC/1355/13 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2013 r.
poz. 7000).Informacje dodatkowe dla klienta

1.      Pomoc na pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu zawiązanych z trwałą  zmianą systemu ogrzewania przysługuje zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XC/1355/13 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych, i na zasadach w niej określonych.

2.      Przesłanki do uzyskania pomocy:

1)      Trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden
z systemów proekologicznych, poprzez który należy rozumieć ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

      Trwała zmiana systemu ogrzewania musi zostać przeprowadzona w okresie obowiązywania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa tj. nie wcześniej niż 14.09.2011r. (Program PONE przyjęty uchwałą Nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 roku (z późn. zm.), która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 30 sierpnia 2011r. (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego
z 2011r. nr 411 poz.3819) i weszła w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia).

                  2)  Dochód nie przekraczający, w przypadku:

        - osoby samotnie gospodarującej -  kwoty 2 439 zł. („netto”),

        - rodziny – iloczyn liczby osób i kwoty 1368 zł („netto”).

3)  Zobowiązanie do uregulowania opłat na rzecz dostawcy źródła energii służącej ogrzaniu lokalu.

4) Faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków  w lokalu,
w którym w sposób trwały zmieniono  system ogrzewania.

3.      Pomoc przyznawana jest raz w roku kalendarzowym w formie zasiłku celowego lub zasiłku celowego specjalnego na zasadach i w trybie określonym w ustawie
o pomocy społecznej.

4.      Sposób obliczania wysokości pomocy:

1)      Wysokość pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy ustala się jako iloczyn:

       powierzchni lokalu, stawki dopłaty, oraz współczynnika dochodu, określanych

       zgodnie z następującymi zasadami:

 

 a) powierzchnia lokalu -  uwzględnia się powierzchnię faktyczną lokalu, za wyjątkiem gdy jest ona większa od powierzchni normatywnej, wtedy uwzględnia się powierzchnię normatywną. Powierzchnia normatywna wynosi odpowiednio:

- 35 m2 – dla 1 osoby,

- 40 m2 – dla 2 osób,

- 45 m2 – dla 3 osób,

- 55 m2 – dla 4 osób,

- 65 m2 – dla 5 osób,

-70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 b) stawka dopłaty – stawka dopłaty do 1m2 rocznie wynikająca z   

 oszacowanego wzrostu  kosztu ogrzewania 1m2 jednym z  systemów        

 proekologicznych.

    Wysokość stawek kształtuje się następująco: MPEC -13,09 PLN.
 gaz - 21,90 PLN, energia elektryczna -50,74 PLN, olej opałowy -32,25 PLN.

a)      współczynnik dochodu - uzależniony jest od wysokości dochodu gospodarstwa domowego i wynosi odpowiednio:

         – w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

         100%  -  dochód nie wyższy niż 813 zł,

          75%, -  dochód od 813,01 do 1355 zł,

          50 % -  dochód od 1355,01 do 2439 zł.

    

- w przypadku osoby gospodarującej w rodzinie:

100%  -  dochód nie wyższy niż 456 zł,

75%    -  dochód od 456,01 do 912 zł,

50 %    -  dochód od  912,01 do 1368 zł,

2)      W razie gdy trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona w  

                       roku objętym pomocą wysokość pomocy jest ustalana proporcjonalnie do liczby

                       miesięcy przypadających na okres po dokonaniu zmiany.

5.      Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie -  www.mops.krakow.pl/kalkulator-program-oslonowy dostępny jest kalkulator, który umożliwia wstępne obliczenie wysokości pomocy.

6.      Jeżeli trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona z wykorzystaniem dotacji uzyskanej w ramach Programu PONE, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie w pkt. 7 Wniosku o przyznanie pomocy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Jeżeli trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona bez otrzymania dotacji w ramach Programu PONE, wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów określonych w sekcji 5 ust. 1 pkt 3 procedury.

7.      Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie pomocy na dany rok kalendarzowy jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w sekcji 5 ust. 1 pkt 1 – 3 procedury, w roku kalendarzowym, w którym ma zostać przyznana pomoc.

8.      Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.