MOPS-24

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Zasiłek stały


Załączniki do procedury:
Zaświadczenia, oświadczenia

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

1)      Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

a)      Filia nr 1 ul. Rzeźnicza 2, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy III, XIV, i XV Miasta Krakowa,  tel.: 12 430-45-46, fax: 12 430-45-46;

b)      Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24;

c)      Filia nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IX, X i XIII Miasta Krakowa, tel.: 12 257- 00- 07, fax: 12 257- 00- 08;

d)     Filia nr 4 os. Szkolne 34, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78;

e)      Filia nr 5 ul. Praska 52, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75;

f)       Filia nr 6 ul. Dietla 64, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy I i II Miasta Krakowa, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74;

g)      Filia nr 7 ul. Słowackiego 46, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy V, VI i VII Miasta Krakowa, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20;

h)      Filia nr 8 ul. Jerzmanowskiego 37, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa, tel.: 12 659-12-68, fax: 12 659-21-60;

i)        Filia nr 9 os. Teatralne 24, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI i XVII Miasta Krakowa,  tel.: 12 644-76-09, fax: 12 644-80-34.

2)      Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie os. Teatralne 24, tel. 12 425-78-09, fax 12 643-07-06.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1)      Protokół z ustnego zgłoszenia podania o pomoc lub pisemny wniosek o pomoc.

2)      Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

3)      Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę

pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

4)      Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za danych okres.

5)      Oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6)      Oświadczenie o stanie majątkowym.

7)      Kopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenia Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (oryginał do wglądu).Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1)      Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2)      Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

3)      Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres;

4)      Oświadczenie o stanie majątkowym.

5)      Kopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenia Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (oryginał do wglądu).

6)      W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Filia właściwej ze względu na miejscu zamieszkania. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna

1)      Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 19, art. 37 ust 1 pkt 1, 2 i ust. 4, art. 102, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

2)      Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440).

3)      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2012 r. poz. 823).Informacje dodatkowe dla klienta

Zasiłek stały przysługuje:

1)      pełnoletniej osobie prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe:

a)     niezdolnej do pracy z powodu wieku, tj. osiągnięcia wieku określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440),

b)     całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jeżeli jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 542 zł.

2)      pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie:

a)     niezdolnej do pracy z powodu wieku, tj. osiągnięcia wieku określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440),

b)     całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 456 zł.

3)      Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

4)      Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: