MOPS-24

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Zasiłek stały


Załączniki do procedury:
Załączniki

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

1)      Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

a)      Filia nr 1 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 430‑45‑46, e‑mail: f1@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic III, XIV i XV Miasta Krakowa,

b)      Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e‑mail: f2@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa,

c)      Filia nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257‑00‑08, e‑mail: f3@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

-        od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

-        od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

-        od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

-        od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

d)     Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78, e‑mail: f4@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa,

e)      Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e‑mail: f5@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa,

f)       Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e‑mail: f6@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa,

g)      Filia nr 7 ul. Słowackiego 46, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e‑mail: f7@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa,

h)      Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 659-21-60, e‑mail: f8@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa oraz południowej części Dzielnicy XI wyznaczonej w następujący sposób:

-        od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

-        od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

-        od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

-        od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej,

i)        Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 644-80-34, e‑mail: f9@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI, XVII Miasta Krakowa;

2)      Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie os. Teatralne 24, tel.: 12 425-78-09, fax: 12 643-07-06, e‑mail: db@mops.krakow.pl, dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1)      Protokół z ustnego zgłoszenia podania o pomoc lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy;

2)      Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu;

3)      Wnioskodawca może wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty według wzorów stanowiących załączniki określone w sekcji 2 pkt. od 1 do 8 procedury;

4)      Kopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenia Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (oryginał do wglądu).Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać pod wskazanymi w sekcji „Sprawę załatwia” numerami telefonów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1)   Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego;

2)   Dokumenty, o których mowa w sekcji 5 pkt 3 procedury w razie nieprzedłożenia ich wraz z wnioskiem;

3)   Kopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenia Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (oryginał do wglądu);

4)   W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – Filia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania lub Dział Pomocy Bezdomnym w przypadku osób bezdomnych. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna

1)      Art. 8 ust. 1 pkt.1 i 2, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 19, art. 37 ust. 1 pkt. 1 i 2 i ust. 4, art. 102, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);

2)      Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 748 z późn. zm.);

3)      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058).Informacje dodatkowe dla klienta

1)   Zasiłek stały przysługuje:

a)      pełnoletniej osobie prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe jeżeli jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 634 zł i która jednocześnie jest:

-          niezdolna do pracy z powodu wieku, tj. osiągnęła wiek określony w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

-          całkowicie niezdolna do pracy lub całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo jest zaliczona do I lub II grupy inwalidów albo legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

b)      pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, której dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 514 zł i która jednocześnie jest:

-          niezdolna do pracy z powodu wieku, tj. osiągnęła wiek określony w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

-          całkowicie niezdolna do pracy lub całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo jest zaliczona do I lub II grupy inwalidów albo legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

2)      Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;

3)      Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: