ML-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Przyznanie samodzielnego lokalu mieszkalnego na wniosek najemcy części lokalu wspólnego - w celu odzyskania lokalu o dużej strukturze (po opróżnieniu pozostałej części)


Załatw sprawę elektronicznie

NieSprawę załatwia

 

Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,

Referat Regulacji Stanów Prawnych

Jacek Bembenek II piętro, pokój 200, tel. 12-616-8263Obejrzyj wersję w języku migowym

NieDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy poświadczony przez Wydział Spraw Administracyjnych i administrację budynku wraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji oraz oświadczeniem o nieposiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub nieruchomości. Wniosek stanowi załącznik do procedury.

2. Uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do lokalu (decyzja o przydziale lub skierowanie do zawarcia umowy najmu + umowa najmu, zaświadczenie, wyrok sądu).

3. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo wnioskodawcy ze zmarłym najemcą (jeżeli wcześniej nie doszło do uregulowania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu).

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w której zameldowany jest współmałżonek.

5. W przypadku rozwodu lub separacji – odpowiedni wyrok

6. W przypadku zgonu współmałżonka jego akt zgonu.

 Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu

lub

Odmowa wydania skierowania zawierająca informację o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku

W przypadku wyrażenia zgody przez wnioskodawcę na objęcie lokalu do wykonania remontu we własnym zakresie i z własnych środków finansowych wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony poprzedzone zostanie skierowaniem do zawarcia umowy przedwstępnejTermin załatwienia

Do jednego miesiąca w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku.

 

W przypadku konieczności dostarczenia lokalu zamiennego wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji lokalowej.Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna
  1. Art. 2 ust. 1 pkt 10, art. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.)

  2. § 13 ust. 1 uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r.   w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 2105)

  3. Zarządzenie Nr 1791/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób nieruchomości Skarbu PaństwaDostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Procedura dotyczy wyłącznie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: