ML-8
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa


Wydawanie zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu

 

 


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury ML-8

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień lub do przeprowadzenia zamiany lokali.

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest odstąpienie od realizacji wniosku.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń z późn. zm.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres – e-mail: iod@um.krakow.pl ; adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie.Sprawę załatwia

Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,

Referat Regulacji Tytułów Prawnych

 

Marta Wierzbicka II piętro, pokój 208, tel. 12-616-8257

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia lub kserokopii dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu prawego do lokalu, zawierający wskazanie celu wydania zaświadczenia lub kopii dokumentów

2. Dokumenty świadczące o pokrewieństwie z najemcą lub właścicielem (do wglądu)

3. W przypadku, gdy z wnioskiem tym występuje obecny właściciel nieruchomości - poświadczenie prawa własności (odpis księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku lub wskazanie numeru księgi w elektronicznym systemie ksiąg wieczystych)

4. W przypadku, gdy zaświadczenie potrzebne jest w sprawie ustalenia wysokości podatku od spadku, prowadzonej przed urzędem skarbowym – prawomocne postanowienie o nabyciu spadku z podaniem daty otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy)

5. W przypadku występowania z wnioskiem przez kuratora – postanowienie o ustanowieniu kurateli

6. W przypadku, gdy w sprawie występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo udzielone przez właściciela, współwłaścicieli lub kuratora w sytuacji, gdy nieruchomość należy do osób nieznanych z miejsca pobytu.

 Opłaty

1. Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia wynosi 17 zł.

2. Opłata skarbowa od wydania uwierzytelnionych kserokopii dokumentów wynosi 5 zł za każdą zaczętą stronę.

3. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł - z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej, bądź też jeśli mocodawcą jest osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (fakt ten winien być udokumentowany stosownym zaświadczeniem).

 

Uwaga! Jeżeli składana jest kserokopia, odpis lub wypis pełnomocnictwa i poświadczenia zgodności z oryginałem dokonuje organ prowadzący postępowanie; pobierana jest wówczas opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa i 5 zł od poświadczenia każdej pełnej lub zaczętej stronicy (np. 22 zł gdy pełnomocnictwo udzielone zostało na jednej stronie, 27 zł od pełnomocnictwa dwustronnego itd.).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. W przypadku dokonania przelewu za pomocą konta internetowego na dowodzie wpłaty winno być precyzyjnie określone czego dotyczy opłata skarbowa oraz w którym wydziale załatwiana jest sprawa.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia
 1. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu prawnego wydane w oparciu  o posiadaną ewidencję lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
 2. Wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów lub pismo określające przyczyny odmowy wydania żądanych dokumentów.


Termin załatwienia

Zaświadczenie winno być wydane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia kompletu dokumentów.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie jego wniesienia i jest kierowane do organu wyższego stopnia (w tym przypadku do SKO) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Informacja z Wydziału Spraw Administracyjnych o osobach zameldowanych  w budynku, którego dotyczy postępowanie spadkowe w dniu otwarcia spadku.Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Adres korespondencyjny:

Urząd Miasta krakowa

Wydział Mieszkalnictwa

ul. Wielopole 17A

31-072 KrakówPodstawa prawna
 1. art. 217–219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
 2. Art. 1 ust. 1, art. 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) a także część II, ust. 4 i 21 oraz część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

 

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Zaświadczenia wydawane są na podstawie kart ewidencyjnych lokali mieszkalnych oraz innych dokumentów będących w posiadaniu Wydziału Mieszkalnictwa.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: