ML-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Pokrycie kosztów przeprowadzki do wskazanego przez Gminę Miejską Kraków lokalu zamiennego w przypadkach określonych przepisami właściwej uchwały Rady Miasta Krakowa


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury ML-7

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień lub do przeprowadzenia zamiany lokali.

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym poddaje się ją ekspertyzie archiwalnej archiwum państwowego.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest odstąpienie od realizacji wniosku.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń z późn. zm.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres – e-mail: iod@um.krakow.pl ; adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 Załatw sprawę elektronicznie

nieSprawę załatwia

 

Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,

Referat Regulacji Tytułów Prawnych

Jacek Bembenek II piętro, pokój 200, tel. 12-616-8263Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o zorganizowanie i pokrycie kosztów lub zwrot poniesionych kosztów przeprowadzki do lokalu zamiennego wskazanego przez Wydział Mieszkalnictwa.
 2. Faktura/rachunek.


Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłatom.

 

 Forma załatwienia

Wypłata pieniędzy w kasie Urzędu Miasta Krakowa lub przelewem na wskazane konto bankowe.Termin załatwienia
 1. W przypadku przewozu rzeczy przez wyłonioną w trybie przetargu firmę transportową - w terminie ustalonym w umowie.
 2. W przypadku transportu wykonanego przez firmę wynajętą przez najemcę lokalu zamiennego - w terminie miesiąca od dostarczenia rachunku lub faktury
  (tylko w przypadku braku umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu!).


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Potwierdzenie przez Wydział Mieszkalnictwa obowiązku pokrycia kosztów przeprowadzki przez gminę na fakturze / rachunku.Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna
 1. Art. 10 ust. 4, art. 11 ust. 9 w związku z ust. 2 pkt 4 lub art. 32 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234)
 2. § 9 uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 2105 ze zm.)
 3. Zarządzenie Nr 1791/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Przeprowadzki dokonuje przewoźnik wyłoniony w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, z którym zawierana jest umowa na wykonanie usług transportowych.
W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków nie posiada umowy na usługi transportowe, przeprowadzkę dokonuje przewoźnik wskazany przez najemcę lokalu zamiennego.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: