ML-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Pokrycie kosztów przeprowadzki do wskazanego przez Gminę Miejską Kraków lokalu zamiennego w przypadkach określonych przepisami właściwej uchwały Rady Miasta Krakowa


Załączniki do procedury:
pełna treść procedury ML-7

Załatw sprawę elektronicznie

nieSprawę załatwia

 

Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,

Referat Regulacji Stanów Prawnych

Jacek Bembenek II piętro, pokój 200, tel. 12-616-8263Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
  1. Wniosek o zorganizowanie i pokrycie kosztów lub zwrot poniesionych kosztów przeprowadzki do lokalu zamiennego wskazanego przez Wydział Mieszkalnictwa.
  2. Faktura/rachunek.


Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłatom.

 

 Forma załatwienia

Wypłata pieniędzy w kasie Urzędu Miasta Krakowa lub przelewem na wskazane konto bankowe.Termin załatwienia
  1. W przypadku przewozu rzeczy przez wyłonioną w trybie przetargu firmę transportową - w terminie ustalonym w umowie.
  2. W przypadku transportu wykonanego przez firmę wynajętą przez najemcę lokalu zamiennego - w terminie miesiąca od dostarczenia rachunku lub faktury
    (tylko w przypadku braku umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu!).


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Potwierdzenie przez Wydział Mieszkalnictwa obowiązku pokrycia kosztów przeprowadzki przez gminę na fakturze / rachunku.Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna

1. Art. 10 ust. 4, art. 11 ust. 9 w związku z ust. 2 pkt 4 lub art. 32 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.)

2. § 9 uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 2105)

3. Zarządzenie Nr 1791/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa.Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Przeprowadzki dokonuje przewoźnik wyłoniony w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, z którym zawierana jest umowa na wykonanie usług transportowych.
W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków nie posiada umowy na usługi transportowe, przeprowadzkę dokonuje przewoźnik wskazany przez najemcę lokalu zamiennego.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: