KM-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

  1. wywozu pojazdu za granicę

  2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP

  3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy

 


Załączniki do procedury:
wniosek

Załatw sprawę elektronicznie

Strona internetowa: www.esp.pwpw.pl  Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji Pojazdów

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o czasową rejestrację pojazdu [dostępny tutaj].

II. Załączniki do wniosku:

 

1) W przypadku:

   a) wywozu pojazdu za granicę:

   - dowód własności pojazdu,

   - dotychczasowy dowód rejestracyjny,

   - dotychczasowe tablice rejestracyjne,

   - karta pojazdu (jeżeli została wydana),

   - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli w dowodzie rejestracyjny brak jest informacji o aktualnym badaniu technicznym) lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

   b) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP:

   - dowód własności pojazdu w przypadku pojazdu fabrycznie nowego:

dokumenty homologacyjne wymienione w art.72 ust.1 pkt 3 (m.in. świadectwa zgodności WE, oświadczenie zawierające dane i informacje o pojeździe),

   - gdy pojazd był zarejestrowany w Krakowie i w dowodzie rejestracyjnym są dane wnioskodawcy, to nie ma konieczności dołączania dowodu własności pojazdu,

   - kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

   - dotychczasowe tablice rejestracyjne,

   - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

   - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

   - dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał*,

   - dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy*;

   c) przejazdu pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP w celu dokonania badania technicznego lub naprawy:

   - dowody własności pojazdu (dotyczy przypadku, gdy wnioskodawca jest inną osobą niż wpisana do dowodu rejestracyjnego),

   - dotychczasowy dowód rejestracyjny (do depozytu),

   - dotychczasowe tablice rejestracyjne (do depozytu).

 

2) Dokument określający tożsamość:

   a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

   b) przedstawiciela.

 

3) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

 

4) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

 

5) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 

6) Potwierdzenie wniesienia opłat.

 Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

2) Opłata za wydanie:

   a) dotyczy przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP lub przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy:

      - 30,00 zł tablice tymczasowe samochodowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

      - 12,00 zł tablicę tymczasową motocyklową + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

      - 12,00 zł tablicę tymczasową motorowerową + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

      - 18,50 zł pozwolenie czasowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

      - 12,50 zł nalepki na tablice tymczasowe.

 

   b) dotyczy wywozu pojazdu za granicę:

      - 80,00 zł tablice tymczasowe samochodowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

      - 40,00 zł tablicę tymczasową motocyklową + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

      - 30,00 zł tablicę tymczasową motorowerową + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

      -   8,50 zł pozwolenie czasowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

      - 12,50 zł nalepki na tablice tymczasowe.

 

3) Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

 

4) Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.

 

5) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMERY KONT:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

92 1020 2892 2274 3035 0000 0000

 

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1) Decyzja o czasowej rejestracji pojazdu.

2) Wydanie tablic tymczasowych, pozwolenia czasowego, nalepek na tablice tymczasowe.

 Termin załatwienia

Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów lub w umówionym ze stroną terminie.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 z późn.zm.).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U .z 2016 r. poz. 689).

5) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz. U. poz. 1377 z późn. zm.).

6) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

7) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060, z późn. zm.).

8) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

9) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

   (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Jeżeli pojazd jest sprowadzony z zagranicy i rejestracja czasowa dotyczy przejazdu na badanie techniczne (czerwone tablice) to w tym przypadku nie można zarejestrować pojazdu warunkowo, a więc dokumenty odprawy celnej, akcyzy muszą być dołączone do wniosku o rejestrację czasową.

2) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.