KM-19
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wymiana prawa jazdy


Załączniki do procedury:
Wniosek

Załatw sprawę elektronicznie

Strona internetowa: www.esp.pwpw.pl  Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Praw Jazdy

       Centralna informacja tel. 12-616-9109

 

1) Odbiór dokumentów i złożenie wniosku - al. Powstania Warszawskiego 10 Centrum Administracyjne stanowiska 32-34

2) Złożenie wniosku - ul. Wielicka 28 a – piętro II

3) Złożenie wniosku - os. Zgody 2 – pokój 104

4) Złożenie wniosku w Punktach Obsługi Mieszkańców:

    Galeria handlowa w Bronowicach, ul. Stawowa 61, lokal nr 157

    Galeria handlowa w Bonarce, ul. Kamieńskiego 11, lokal nr G 26Obejrzyj wersję w języku migowym

Film

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia [dostępny tutaj].

2) Załączniki do wniosku:

a) Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.

b) Kserokopia posiadanego prawa jazdy.

c) Tłumaczenie posiadanego prawa jazdy na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej – nie dotyczy krajowych praw jazdy wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

d) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

e) Dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy.

f) Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Uwaga! Prawo jazdy wydawane jest osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy - art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (t. j. Dz. z 2015 r. poz. 155).Opłaty

1) Opłata za wydanie:

   a) wtórnika prawa jazdy – 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),

   b) wtórnika pozwolenia – 30 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna).

2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

3) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłatę za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

 

Numery kont:

Opłata ewidencyjna oraz opłata za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem - 39 1020 2892 2274 3036 0000 0000.

 

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

1) Wydanie dokumentu prawa jazdy.

2) Decyzja administracyjna o odmowie wydania prawa jazdy.Termin załatwienia

1) Do 30 dni.

2) W przypadku wymiany zagranicznego prawa jazdy 14 dni od dnia otrzymania z zagranicznego organu potwierdzenia danych i informacji.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.Podstawa prawna

1) Art. 14 i art. 124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 627).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231).

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania poj. (Dz. U. z 2012 r., poz. 973 z późn. zm.).

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015, poz. 681).Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa:

a) al. Powstania Warszawskiego 10, st. 32-34 Referatu Praw Jazdy,

b) ul. Wielicka 28 a, stanowisko informacyjne,

c) os. Zgody 2, pokój 104,

d) ul. Stawowa 61, Galeria Handlowa lokal nr 157,

e) ul. Kamieńskiego 11, Galeria handlowa lokal nr G 26.

2) Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22806.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Komplet dokumentów o wymianę p.j. można przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Krakowa Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Praw Jazdy, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.

2) Wymienione prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobem jego przekazania:

a) za pośrednictwem poczty z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,

b) bezpośrednio, za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku, po zwrocie dotychczas posiadanego prawa jazdy.

3) Osoba posiadająca upoważnienie od wnioskodawcy może odebrać prawo jazdy po okazaniu swojego dokumentu tożsamości oraz po zwrocie dotychczas posiadanego przez wnioskodawcę prawa jazdy.