KM-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Czasowa rejestracja pojazdu przez:

  1. jednostki badawcze producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części – w celu umożliwienia odpowiednich badań

  2. jednostki uprawnione

  3. producenta pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę

 


Załączniki do procedury:
Formularz wniosku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych, 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od daty zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie można załatwić sprawy elektronicznie.Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji PojazdówDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o czasową rejestrację pojazdu.

II. Załączniki do wniosku:

 

1) Oryginały dokumentów własności pojazdu lub potwierdzone prawo do jego dysponowania.

2) Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy [tu możesz załatwić sprawę] na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

3) Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał.

4) Potwierdzenie wniesienia opłat.

5) Dokument określający tożsamość:

   a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

   b) przedstawiciela właściciela pojazdu.

6) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

7) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa pkt. 4 g]dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

8) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

9) Tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany.

 Opłaty

1) Opłata skarbowa: od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

2) Opłata komunikacyjna:

a) 30 zł tablice tymczasowe badawcze samochodowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

b) 12 zł tablica tymczasowa badawcza motocyklowa + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

c) 12 zł tablica tymczasowa badawcza motorowerowa + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

d) 80 zł tablice tymczasowe samochodowe na wywóz pojazdu + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

e) 40 zł tablica tymczasowa motocyklowa na wywóz pojazdu + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

f) 40 zł tablica tymczasowa motorowerowa na wywóz pojazdu + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

g) 12,50 zł. komplet znaków legalizacyjnych,

h) 363 zł pozwolenie czasowe wielokrotnego stosowania + 0,50 zł opłata ewidencyjna.

 

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

 

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMERY KONT:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

92 1020 2892 2274 3035 0000 0000

 

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1) Decyzja o czasowej rejestracji pojazdu.

2) Wydanie tablic tymczasowych lub tymczasowych badawczych i pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania.Termin załatwienia

Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów lub w umówionym ze stroną terminie.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 poz.602 wybierz tekst ujednolicony) wraz z przepisami wykonawczymi.Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824)Informacje dodatkowe dla klienta

1) Jednostką uprawnioną jest podmiot wyznaczony jest przez ministra właściwego do spraw transportu.

2) W przypadku gdy wprowadzenie na terytorium kraju nastąpiło do 31 grudnia 2015 r. należy przedstawić dowód wpłaty (recykling) lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, albo fakturę zawierającą takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 933). Opłatę należy dokonać na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr konta 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

3) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

4) Organem uprawnionym do dokonania wpisów w pozwoleniu czasowym wielokrotnego stosowania jest organ rejestrujący.