KD-16
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udzielanie dotacji państwowym instytucjom kultury na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków z zakresu kultury,  sztuk,i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Załączniki do procedury:
Wniosek o udzielenie dotacji

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 34, Bogusława Presz, tel. 12 616 19 14.


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

 Sprawdź czy spełniasz warunki

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o udzielenie dotacji - załącznik do niniejszej procedury.
 2. Aktualny odpis z rejestru instytucji kultury potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Dodatkowe dokumenty lub/i rekomendacje, które oferent uzna za ważne dla oceny składanej oferty.


Opłaty

Nie dotyczy.Forma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji.Termin załatwienia
 1. Oferty są rozpatrywane w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 2. Termin rozliczenia przyznanej dotacji jest określany w umowie zawartej na realizację zadania.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1.  Art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.).
 2. Art. 28 ust. 1b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862).
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.poz. 2077).
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r.Nr 120, poz. 821).

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Państwowa instytucja kultury ubiegająca się o dotację z budżetu Miasta Krakowa powinna:

 •  posiadać siedzibę na obszarze działania Gminy Miejskiej Kraków;
 •  wystąpić z wnioskiem o udzielenie dotacji.

Wniosek zawiera:

 • nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • rodzaj zadania i jego związek z regionalną polityką rozwoju w zakresie rozwoju kultury;
 • wysokość wnioskowanej dotacji;
 • harmonogram realizacji zadania;
 • oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonanie zadania;
 • preliminarz całkowitych kosztów zadania i źródła jego finansowania.

Umowa o udzieleniu dotacji zawiera:

 • szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania i termin jego realizacji;
 • kwotę dotacji oraz termin i tryb przekazywania środków;
 • termin i sposób rozliczenia dotacji;
 • termin i sposób zwrotu dotacji niewykorzystanej albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
 • zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli.

 Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie do 30 dni od wykonania zadania.