KD-16
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udzielanie dotacji państwowym instytucjom kultury na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków z zakresu kultury,  sztuk,i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 34, Bogusława Presz, tel. 12 616 19 14.


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

 Sprawdź czy spełniasz warunki

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o udzielenie dotacji - załącznik do niniejszej procedury.
 2. Aktualny odpis z rejestru instytucji kultury potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Dodatkowe dokumenty lub/i rekomendacje, które oferent uzna za ważne dla oceny składanej oferty.


Opłaty

Nie dotyczy.Forma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji.Termin załatwienia
 1. Oferty są rozpatrywane w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 2. Termin rozliczenia przyznanej dotacji jest określany w umowie zawartej na realizację zadania.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.).
 2. Art. 28 ust. 1b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r.  poz. 406 z póżn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 821).


Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Państwowa instytucja kultury ubiegająca się o dotację z budżetu Miasta Krakowa powinna:

 •  posiadać siedzibę na obszarze działania Gminy Miejskiej Kraków;
 •  wystąpić z wnioskiem o udzielenie dotacji.

Wniosek zawiera:

 • nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • rodzaj zadania i jego związek z regionalną polityką rozwoju w zakresie rozwoju kultury;
 • wysokość wnioskowanej dotacji;
 • harmonogram realizacji zadania;
 • oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonanie zadania;
 • preliminarz całkowitych kosztów zadania i źródła jego finansowania.

Umowa o udzieleniu dotacji zawiera:

 • szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania i termin jego realizacji;
 • kwotę dotacji oraz termin i tryb przekazywania środków;
 • termin i sposób rozliczenia dotacji;
 • termin i sposób zwrotu dotacji niewykorzystanej albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
 • zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli.

 Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie do 30 dni od wykonania zadania.