KD-16
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udzielanie dotacji państwowym instytucjom kultury na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Załączniki do procedury:
Wniosek o udzielenie dotacji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

I. Wskazanie administratora

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@um.krakow.pl lub pisemnie na adres: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej: RODO, tzn. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści wystąpienia do organu administracji publicznej.

 

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem obowiązkowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi prowadzenie sprawy związanej z realizacją złożonego przez Panią/Pana wniosku o przyznanie dotacji.

Ponadto dane osobowe mogą pochodzić z systemów informatycznych, do których organ ma dostęp zgodnie z przepisami prawa lub od osób trzecich i innych podmiotów.

 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom uprawnionym do wglądu w akta postępowania.

 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; przypadkach, w których administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 6. prawo do przenoszenia danych.

Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych lub archiwizacja.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych skutkuje brakiem możliwości realizowania złożonego przez Panią/Pana wniosku o przyznanie dotacji. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

IX. Profilowanie

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

 

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 34, Bogusława Presz, tel. 12 616 19 14.


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

 Sprawdź czy spełniasz warunki

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o udzielenie dotacji - załącznik do niniejszej procedury.
 2. Aktualny odpis z rejestru instytucji kultury potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Dodatkowe dokumenty lub/i rekomendacje, które oferent uzna za ważne dla oceny składanej oferty.


Opłaty

Nie dotyczy.Forma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji.Termin załatwienia
 1. Oferty są rozpatrywane w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 2. Termin rozliczenia przyznanej dotacji jest określany w umowie zawartej na realizację zadania.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1.  Art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.).
 2. Art. 28 ust. 1b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862).
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.poz. 2077).
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r.Nr 120, poz. 821).

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Państwowa instytucja kultury ubiegająca się o dotację z budżetu Miasta Krakowa powinna:

 •  posiadać siedzibę na obszarze działania Gminy Miejskiej Kraków;
 •  wystąpić z wnioskiem o udzielenie dotacji.

Wniosek zawiera:

 • nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • rodzaj zadania i jego związek z regionalną polityką rozwoju w zakresie rozwoju kultury;
 • wysokość wnioskowanej dotacji;
 • harmonogram realizacji zadania;
 • oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonanie zadania;
 • preliminarz całkowitych kosztów zadania i źródła jego finansowania.

Umowa o udzieleniu dotacji zawiera:

 • szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania i termin jego realizacji;
 • kwotę dotacji oraz termin i tryb przekazywania środków;
 • termin i sposób rozliczenia dotacji;
 • termin i sposób zwrotu dotacji niewykorzystanej albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
 • zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli.

 Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie do 30 dni od wykonania zadania.