KD-11
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja celowa na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności


Załączniki do procedury:
wniosek o udzielenie dotacji na zabytki

Załatw sprawę elektronicznie

nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, pok 30,

Ewa Glińska-Holcer, tel. 12 616 1929Sprawdź czy spełniasz warunki

nie dotyczyObejrzyj wersję w języku migowym

nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1.     Wniosek podmiotu posiadającego tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Gminy Miejskiej Kraków i nie stanowiącego jej wyłącznej własności, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego (druk wniosku stanowi załącznik do procedury).

2.     Dokumenty wymagane, stanowiące załączniki do wniosku:

1)     dokument potwierdzający wpis obiektu do rejestru zabytków

2)     aktualny dokument potwierdzający tytuł do władania zabytkiem

3)     zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku na przeprowadzenie prac lub robót, w przypadku gdy to nie oni są wnioskodawcami

4)     kosztorys inwestorski wraz z harmonogramem planowanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania

5)     obowiązująca decyzja właściwych służb konserwatorskich zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót będących przedmiotem wniosku o dotację

6)     projekt i aktualne pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym, będących przedmiotem wniosku

7)     program prac konserwatorskich

8)     pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela

9)     dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytkuOpłaty

1.     Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu , wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2.     Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.Forma załatwienia

1. Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w danym roku kalendarzowym prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

2. Umowa o udzieleniu dotacji celowej.Termin załatwienia

Podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej, niezwłocznie po podjęciu uchwały Rady Miasta Krakowa, o której mowa w pkt. 1 sekcji "Forma załatwienia".Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

nie dotyczyTryb odwoławczy

nie dotyczyPodstawa prawna

 

1) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.).

2)Uchwała Nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności (z późn. zm.).

3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

1) Wnioski należy składać na dziennikach podawczych UMK

2) Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji celowej nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: