GS-38
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z

gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29


Referat Opłat dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków

 

Nowa Huta:

 • Mariola Kacperczyk - Kopeć: pok. 418, tel.: (12) 616-9901
 • Wojciech Płazak: pok. 418,tel.:(12) 616- 9901

Podgórze:

 • Agnieszka Micuła, pok. 315, tel.: (12) 616-9897
 • Dariusz Staniszewski, pok. 315, tel.: (12) 616-9907
 • Kinga Dybaś, pok. 315, tel.: (12) 616- 9897

Śródmieście:

 • Magdalena Fryda, pok. 318 tel.: (12) 616-9902
 • Grzegorz Kolano, pok. 318, tel.: (12) 616-9902

Krowodrza:

 • Anna Szumera, pok. 314, tel. (12) 616-9853
 • Roksana Wawrzkiewicz - Hyjek, pok. 314, tel.:(12) 616-9851
 • Danuta Kapcia, pok. 314, tel.:(12) 616-9853

 

Referat Opłat dot. Nieruchomości Skarbu Państwa

 

 

Śródmieście,

 • Elżbieta Michałów, pok. 415, tel.: (12) 616-9945
 • Kinga Piwowarczyk, pok. 415, tel.: (12) 616-9870

 

Krowodrza

 • Weronika Puto, pok. 415, tel.: (12) 616-9944

Podgórze

 • Jolanta Mikołajewska, pok. 108, tel.: (12) 616-9946
 • Marcelina Komenda, pok. 108, tel. (12) 616-9941

 

Nowa Huta

 • Elżbieta Wiśniowska, pok. 108, tel.: (12) 616-9896
 • Marcelina Komenda, pok. 108, tel. (12) 616-9941

 

 

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, złożony na piśmie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej.
 2. Operat szacunkowy /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz; występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
 2. Postępowanie nie podlega opłatom.


Forma załatwienia

Pisemne wypowiedzenie przez Prezydenta Miasta Krakowa, wydane za pośrednictwem Wydziału Skarbu Miasta, dotychczasowej opłaty rocznej i zaproponowanie opłaty w nowej wysokości.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacjiDokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Operat szacunkowy.

Dokumenty, jakie mogą zostać uzyskane w postępowaniu

 1. Poświadczenie prawa użytkowania wieczystego.
 2. Materiały wieczysto-księgowe


Tryb odwoławczy

Od wypowiedzenia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Krakowie (ul. J.Lea 10, 30-048 Kraków) w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna

Art. 78 i 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. W przypadku nie złożenia wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest uzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości, nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od 1 stycznie roku następnego po roku, w którym wypowiedzenie stało się ostateczne.
 2. Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych).


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: