GS-21
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem


Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Zbywania Lokali

 • Krowodrza:

Zofia Kujałowicz: pok. 214, tel. 012-616-9867

Maria Prochowska: pok. 214, tel. 012-616-9867

Jarosław Buczek: pok. 214, tel. 012-616-9867

 • Nowa Huta:

Beata Wątor: pok. 217, tel. 12-616-9926

Bernadeta Wojas: pok. 217, tel. 12-616-9926

Anna Leszczyńska: pok.217, tel. 12-616-9871

 • Podgórze:

Ewa Kasperczyk: pok. 213, tel. 12-616-9852

Elżbieta Bednarz: pok. 213, tel. 12-616-9852 

 

 • Śródmieście:

Marta Maśnica: pok. 216, tel. 12-616-9868

Magdalena Pasieka: pok. 216, tel. 12-616-9868

Joanna Polak: pok. 216, tel. 12-616-9868

 

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 • Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta 

Elżbieta Kozik: pok. 106, tel. 012-616-9825


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu - o którym mowa w pkt. 3, złożony w Wydziale Mieszkalnictwa w związku z wnioskiem składanym w Zarządzie Budynków Komunalnych o sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków. (www.bip.krakow.pl procedury ML)
 2. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, złożony do dnia 31.12.2016 r. w Zarządzie Budynków Komunalnych dla którego rozpatrywania niezbędne jest uzyskanie z Wydziału Mieszkalnictwa potwierdzenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny najemcy do zajmowanego lokalu, tj. umowa najmu zawarta na czas nieoznaczony, a w sprawach niewymagających wydania skierowania do zawarcia aneksu do umowy najmu pismo Wydziału Mieszkalnictwa potwierdzające aktualność tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz określające okoliczności nawiązania najmu (np. w trybie prezydenckim zamiany lokali, uzyskania lokalu zamiennego.)
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowany jest lub zamieszkuje małżonek (dotyczy sytuacji, gdy małżonkowie mają różne adresy zameldowania/zamieszkania).
 5. W przypadku zmiany stanu cywilnego najemcy w okresie najmu lokalu mieszkalnego - dokumenty potwierdzające aktualny stan cywilny najemcy. W przypadku orzeczonej sądownie separacji lub rozwodu najemca winien dołączyć do wniosku prawomocne orzeczenie sądu orzekające o rozwodzie lub separacji.
 6. Oświadczenie dotyczące danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w tym załączniku, jak również wniosek o wykup zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury.
 7. W przypadku lokalu powstałego z adaptacji części budynku – dokumenty dotyczące przedmiotowej inwestycji, istotne dla sprzedaży lokalu t.j.

- pozwolenie na adaptację,

- tytuł prawny do lokalu powstałego z adaptacji,

- projekt techniczny lokalu przeznaczonego do adaptacji.

Dokumenty wymienione w pkt 2-7 winny być przedłożone jako oryginał. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez podmiot, który go wytworzył lub przez notariusza.

W przypadku złożenia dokumentów przez pełnomocnika wypis z oryginału pełnomocnictwa do wykupu lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego zostaje załączony do akt sprawy.

Do czasu uzupełnienia dokumentacji przez najemcę sprawa pozostaje bez rozpoznania.

Wnioskodawca/najemca składa wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z załącznikami w Zarządzie Budynków Komunalnych.Opłaty

Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, służebności, prac geodezyjnych, wykonania indywidualnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu, opłaty notarialne i sądowe, koszty odpisów z ksiąg wieczystych, wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z map ewidencyjnych, koszty uzyskania świadectw energetycznych oraz koszty innych dokumentów niezbędnych do przeznaczenia lokalu do zbycia -ponosi wnioskodawca.

Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).

W/w opłaty i koszty ponoszone przez strony w ramach czynności przygotowawczych poprzedzających przeznaczenie lokalu do zbycia, prowadzonych przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta Krakowa, jednostki miejskie lub inne komórki organizacyjne – pobierane są przez te Wydziały, jednostki lub komórki. Ta sama zasada dotyczy dochodzenia od stron zwrotu poniesionych już przez wymienione wyżej podmioty opłat i kosztów.Forma załatwienia

Umowa w formie aktu notarialnego.Termin załatwienia

Do 3 miesięcy licząc od dnia podpisania zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, nie wcześniej jednak niż po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu stanowiącego załącznik do wskazanego zarządzenia.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa

Po przeprowadzeniu czynności dot. potwierdzenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu przez wnioskodawcę, Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa przesyła do Zarządu Budynków Komunalnych informację o wynikach postępowania, w tym w zakresie:

a) zasadności kontroli najmu w ramach uprawnień właścicielskich,

b) potwierdzenia lub weryfikacji prawidłowości posiadanego przez wnioskodawców/najemców tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego,

c) ustalenia aktualnego i zupełnego kręgu najemców danego lokalu mieszkalnego,

d) precyzyjnego ustalenia okresów trwania najmu w odniesieniu do każdego z najemców lokalu wraz z adnotacją o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów w tej materii zgodnie z przepisami uchwały,

e) ustalenie czy lokal został przydzielony w tzw. trybie prezydenckim oraz czy jest to lokal będący w dyspozycji uprawnionych jednostek organizacyjnych (np. Policji),

f) kompletuje informacje w zakresie dotyczącym wyłączeń ze sprzedaży lokali, o których mowa w § 1 pkt. 13 uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych (z późn. zm.)

2. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Po przyjęciu wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego Zarząd Budynków Komunalnych:

a) informuje o konieczności dostarczenia dokumentów o których mowa w pkt. 5 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta),

b) sporządza kartę informacyjną mieszkania zawierającą w szczególności dane o wykonanych remontach za środki Gminy Miejskiej Kraków w okresie ostatnich 10 lat i skorzystaniu najemcy z pomocy Gminy Miejskiej Kraków w formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowej, obniżek czynszu lub dodatków mieszkaniowych w terminie ostatnich 5 lat (po ewentualnym uzgodnieniu z odpowiednimi Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa),

c) kompletuje informacje w zakresie dotyczącym wyłączeń ze sprzedaży lokali, o których mowa w § 1 pkt. 1-7 uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008r.

d) przyjmuje od wnioskodawców/najemców oświadczenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej procedury,

e) przeprowadza kontrolę zasadności najmu w ramach prowadzonego zarządu,

f) w razie potrzeby:

- potwierdza aktualność i weryfikuje poprawność posiadanej dokumentacji inwentaryzacyjnej lokalu na dzień jej wykonania,

- zleca wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lokalu lub budynku (w przypadku, gdy nie została wykonana wcześniej), występuje do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego,

g) sporządza aneks do umowy najmu na podstawie skierowania do jego zawarcia lub wykonanej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, zawierający oświadczenie najemcy, iż zapoznał się z inwentaryzacją lokalu i nie wnosi do niej żadnych uwag,

h) potwierdza czy najemca korzystał z ulg przy czynszu (dotyczy adaptacji) od daty wykonania adaptacji,

i) przesyła wniosek wraz z zebranymi informacjami i dokumentami, o których mowa w lit. a-h.

3. Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa

Dokonuje wstępnej weryfikacji wniosków i niekompletne wnioski zwraca - w terminie 1 miesiąca od stwierdzenia braków - do Zarządu Budynków Komunalnych.

Podejmuje czynności wyjaśniające, w wyniku których :

a) sprawdza stan prawny nieruchomości objętej wnioskiem,

b) przeprowadza postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia, czy nie zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich w stosunku do nieruchomości objętych wnioskiem, w tym poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców w sprawie o zwrot nieruchomości,

c) sprawdza, czy nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa,

d) sprawdza, czy nie zachodzi konieczność wstrzymania sprzedaży lokalu z uwagi na przesłanki określone w § 1 pkt 8-10 bądź okoliczności, o których mowa w lit. a-c,

e) sprawdza, czy wnioskodawca (najemca) lub jego współmałżonek nie nabyli uprzednio od Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty lub innej formy obniżki ceny,

f) przyjmuje od wnioskodawców/najemców oświadczenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej procedury,

g) zleca biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu mieszkalnego i udziału w nieruchomości wspólnej,

h) poświadcza prawo własności Gminy Miejskiej Kraków (odpis z księgi wieczystej obejmującej nieruchomość zabudowaną budynkiem, w którym prowadzona jest sprzedaż lokali oraz wypis z rejestru gruntów),

i) przygotowuje zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa o przeznaczeniu nieruchomości (lokalu) do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lub przygotowuje zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłączeniu ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości (lokalu) w przypadku uznania, iż przemawia za tym ważny interes Gminy Miejskiej Kraków,

j) przygotowuje protokół rokowań w sprawie po podjęciu przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzenia, o którym mowa w pkt. 3 lit. i,

k) przekazuje dokumentację do kancelarii notarialnej,

l) reprezentuje Gminę Miejską Kraków w transakcji sprzedaży sporządzanej w formie aktu notarialnego,

m) odnośnie wniosków posiadanych przez Wydział Skarbu Miasta, w których istnieje jakakolwiek wątpliwość dotycząca przedstawionych danych odnośnie charakteru najmu, kręgu najemców bądź okresu najmu, Wydział Skarbu Miasta występuje do Wydziału Mieszkalnictwa o potwierdzenie aktualności ustaleń w powyższym zakresie.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Art. 34 ust.1 pkt 3, ust.3, art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 218 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm),
 2. Art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892),
 3. Art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),
 4. Art. 75 § 2, art. 76 § 1 i 2 i art. 76 a § 1 i §4 oraz art. 217 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), stosowane odpowiednio w zakresie odbierania oświadczeń od stron, poświadczania dokumentów i wydawania zaświadczeń,
 5. Art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. Nr 355, z późn. zm.),
 6. Art. 362 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.),
 7. Uchwała Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

Rezygnacja najemcy z wykupu najmowanego lokalu lub zgon najemcy przed sfinalizowaniem wniosku o wykup najmowanego lokalu mieszkalnego skutkować będzie koniecznością złożenia ponownego wniosku zgodnie z obowiązującą procedurą.

Terminy przewidziane niniejszą procedurą mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Gminy Miejskiej Kraków.