GK-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

 


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) wniosek o wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realiza-cję inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

2) pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika;

3) materiały niezbędne do wydania opinii, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143 poz. 963; z późn. zm.).Opłaty

Brak opłat za wydanie opinii.Forma załatwienia

Pisemna opinia do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, wydana przez Dyrektora Wydziału Go-spodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa zgodnie z Poleceniem służbowym nr 3/ 2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2015 r. Wydana opinia zastępuje uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.Termin załatwienia

Wydanie opinii w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 433 z późn. zm.).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w:

1) Referacie Infrastruktury Komunalnej Miasta (GK – 03);

2) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

Niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku inwestora traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.