GD-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Rozgraniczenie nieruchomości


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków

Referat Podziałów i Rozgraniczeń

Kierownik Referatu: Agnieszka Sopicka-Pełka: pok. 202, tel. (12) 616-9669

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek pisemny o rozgraniczenie nieruchomości jednoznacznie wskazujący które odcinki granic nieruchomości wnioskodawcy mają być przedmiotem postępowania.

2. Załączniki do wniosku – dokument poświadczający tytuł prawny (własność, użytkowanie wieczyste) wnioskodawcy do nieruchomości, której rozgraniczenia żąda.

3. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

 

Celem przyspieszenia załatwienia sprawy wnioskodawca może (fakultatywnie) wskazać geodetę, którego proponuje do przeprowadzenia czynności rozgraniczenia, wskazać znane mu adresy zamieszkania właścicieli nieruchomości, z którymi ma być rozgraniczana jego nieruchomość, zaś w przypadku wystąpienia o rozgraniczenie niektórych granic nieruchomości lub odcinków tych granic zakres wniosku może zaznaczyć na kopii mapy ewidencyjnej.Opłaty

1. Opłata skarbowa:

a) od wydania decyzji administracyjnej – 10 zł,

b) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa nr 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

3. Możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej.Forma załatwienia

Decyzja administracyjnaTermin załatwienia

W ciągu miesiąca od dnia przyjęcia operatu pomiarowego rozgraniczenia nieruchomości do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Operat pomiarowy rozgraniczania nieruchomości.Tryb odwoławczy

Od decyzji o rozgraniczeniu służy prawo żądania przekazania sprawy do sądu składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.Podstawa prawna

1. Art. 29–34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa.

2. Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości wszczynane jest postanowieniem.

3. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej pokrywa strona postępowania.

4. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości nie złożyli zgodnego oświadczenia w tym zakresie, bądź nie zawarli ugody, postępowanie administracyjne jest umarzane w drodze decyzji, a sprawa rozgraniczenia przekazywana z urzędu do rozpatrzenia właściwemu sądowi (Wydział Cywilny).

5. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości zawarli ugodę przed geodetą wykonującym czynności ustalenia przebiegu granic, postępowanie administracyjne jest umarzane, powstała zaś w jego wyniku dokumentacja przekazywana jest do sądu rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych.

6. W przypadku jednoznacznych dokumentów wskazujących na przebieg granicy albo zgodnego oświadczenia stron w tym zakresie wydawana jest decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości.