GD-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków

Referat Udostępniania Danych z Baz PZGiK

Kierownik Referatu: Katarzyna Kasprzak: pok. 14, tel. (12) 616-9542

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

Obsługa mieszkańców i inwestorów:

- parter pok. 9 i 10

Informacja tel. (12) 616-9501

 

Obsługa rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców nieruchomości:

- parter pok. 7 i 8: tel. (12) 616-9661, (12) 616-9594

 

Obsługa komorników:

- parter pok. 6: tel. (12) 616-9696Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

a. Wypełniony wniosek lub wnioski na formularzach, których wzory stanowią załączniki do procedury (formularze P lub EGiB).

b. W przypadku udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy każdorazowo wypełnić wniosek na formularzu P oraz dodatkowo, formularz szczegółowy.

 

W przypadku udostępniania:

 

Mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej:

Należy dodatkowo wypełnić formularz P3

 

Zbiorów bazy danych ewidencji gruntów i budynków:

Należy dodatkowo wypełnić formularz P1

 

Rejestrów, kartotek, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków:

Należy dodatkowo wypełnić formularz P2

 

Rejestru cen i wartości nieruchomości:

Należy dodatkowo wypełnić formularz P4

 

Zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:

Należy dodatkowo wypełnić formularz P5

 

Szczegółowej osnowy geodezyjnej:

Należy dodatkowo wypełnić formularz P6

(wnioski realizuje Referat Obsługi Zasobu GD-13-1)

 

Zbiorów danych z bazy obiektów topograficznych:

Należy dodatkowo wypełnić formularz P7

 

Innych materiałów (np. Ortofotomapy):

Należy dodatkowo wypełnić formularz P8

 

c. W przypadku, gdy wniosek dotyczy wydania wypisu lub wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków należy wypełnić formularz EGiB.

 

Każdorazowo należy podać dane identyfikujące nieruchomość, której dotyczy wniosek.

 

Jeżeli wniosek składa osoba nie będąca właścicielem nieruchomości musi:

 • dołączyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem (na podstawie art. 76a kpa)
 • lub wskazać przepis prawa, który uzasadnia interes prawny.

 

Jeżeli zamawiającym jest rzeczoznawca majątkowy należy przedstawić:

 • świadectwo nadania uprawnień zawodowych (do wglądu) lub do wniosku załączyć jego kserokopię
 • stosowne pełnomocnictwo, gdy inny podmiot reprezentuje rzeczoznawcę (np. praktykant).


Opłaty

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40 b ust. 1, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 

Opłaty za czynności związane z udostępnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierane są zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i podlegają corocznej waloryzacji.

 

Opłaty za udostępnione materiały można dokonać wyłącznie po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty:

 • na rachunek bankowy nr: 73 1020 2892 2276 3032 0000 0000, każdorazowo podając tytuł wpłaty
 • w kasach UMK Wydziału Geodezji (możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej)

 

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto nr: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000, dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.Forma załatwienia
 • Wydanie poświadczonej mapy zasadniczej lub ewidencyjnej wraz z licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnianych materiałów zasobu.
 • Wydanie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków wraz z licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnianych materiałów zasobu.
 • Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego, upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej, niezbędnego w postępowaniu sądowym i innych czynnościach prawnych.


Termin załatwienia
 • w dniu złożenia wniosku
 • inny, po uzgodnieniu z Zamawiającym (w przypadku bardzo obszernego i skomplikowanego zamówienia lub przesłany drogą elektroniczną)
 • wyrysy z map ewidencyjnych do celów prawnych realizowane są w terminie około 14 dni


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Decyzja administracyjna w przypadku wystąpienia sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty.Tryb odwoławczy

• Wniesienie odwołania w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty do Wydziału Geodezji UMK, który wydaje decyzję administracyjną.

• Wniesienie odwołania na wydaną decyzję administracyjną do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa Wydział Geodezji, Kraków ul. Grunwaldzka 8 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).

• Art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2013 r. poz. 1183).

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034).Informacje dodatkowe dla klienta

• Przyjmowanie, realizacja wniosków oraz odbiór materiałów odbywa się w siedzibie Wydziału Geodezji, ul. Grunwaldzka 8, pok. 7, 8, 9, 10. Przy określeniu właściwego zakresu mapy, można skorzystać z interaktywnej mapy Krakowa http://msip.um.krakow.pl/msip/  lub strony poświęconej małopolskiej infrastrukturze informacji przestrzennej www.miip.geomalopolska.pl .

• W przypadku składania wniosków drogą elektroniczną, na pocztę elektroniczną Referatu Udostępniania Danych z Baz PZGiK w Wydziale Geodezji, e-mail: wnioski.geodezja@um.krakow.pl informacja o terminie i miejscu odbioru zamawianych materiałów oraz kopia Dokumentu Obliczenia Opłaty zostanie przesłana na określony we wniosku, adres e-mail Wnioskodawcy.

• W przypadku składania wniosków drogą elektroniczną wymagane jest bezwzględne przesłanie formularza wniosku z podpisem zamawiającego w oryginale, dotyczy to również dodatkowych załączników do wniosków.

• Odbiór zamawianych materiałów następuje tylko i wyłącznie po okazaniu przez Zamawiającego dowodu zapłaty.

• Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z bazy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej określa Procedura zewnętrzna GD – 34.

• Udostępnianie poświadczonej kopii dokumentów geodezyjnych i kartograficznych z archiwum zasobu geodezyjnego i kartograficznego określa Procedura zewnętrzna GD – 3.