GD-13
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Wydawanie zaświadczeń o położeniu budynku


Załatw sprawę elektronicznie

Wniosek można przesłać drogą elektroniczną wypełniając stosowny formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.Sprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków

Referat EMUiA i Nazewnictwa Ulic

Kierownik Referatu: Piotr Koczański: pok. 323, tel. (12) 616-9628

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek pisemny zawierający informacje o numerze działki, numerze obrębu, nazwie jednostki ewidencyjnej (Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta).

2. W przypadku braku budynku na mapie ewidencyjnej – inwentaryzacja powykonawcza budynku (wykonana przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego).

3. W razie potrzeby Wydział Geodezji może żądać dokumentów poświadczających prawo własności nieruchomości: wypis z Księgi Wieczystej lub akt notarialny (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

4. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.Opłaty

Opłata skarbowa:

a. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

b. od poświadczenia zgodności kopii zawiadomienia o nadaniu numeru z oryginałem 5 zł od każdej zaczętej strony.

c. od wydania zaświadczenia – 17 zł; Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto nr: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej.Forma załatwienia

Zaświadczenie o położeniu budynku lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.Termin załatwienia

Do 7 dni od dnia złożenia wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, składane za pośrednictwem wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.Podstawa prawna

1. Art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.)

2. Art. 123 i 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)Informacje dodatkowe dla klienta

Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa.