GD-11
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Scalenia i podział nieruchomości


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków,

Referat Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości

Kierownik Referatu: Agnieszka Sopicka-Pełka: pok. 202, tel. (12) 616-9669

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek pisemny właścicieli lub użytkowników wieczystych.

2. Aktualne odpisy z ksiąg wieczystych lub w przypadku ich braku – inne dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości.

3. Wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatomForma załatwienia

Uchwała Rady Miasta KrakowaTermin załatwienia

Około 3 latDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W pierwszym etapie:

1) wypis i wyrys z katastru nieruchomości sporządzony dla gruntów przeznaczonych do scalenia i podziału nieruchomości, z zaznaczonymi granicami zewnętrznymi tych gruntów;

2) wypis i wyrys z planu miejscowego sporządzane w oparciu o analizę:

1. przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenu, ustalonych w planie miejscowym;

2. wniosków;

3. dotychczasowej struktury przestrzennej nieruchomości;

4. stanu istniejącej infrastruktury technicznej i potrzeby jej rozbudowy;

5. możliwości sfinansowania przez gminę wydatków związanych z budową lub rozbudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych kosztów związanych z przeprowadzeniem scalenia i podziału nieruchomości;

6. zgodności dokumentów określających stan prawny nieruchomości z danymi z katastru nieruchomości.

 

W drugim etapie:

Po podjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości:

1) mapa z geodezyjnym projektem scalenia i podziału nieruchomości;

2) rejestr nieruchomości, z wykazaniem stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

1. Art. 101–108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86, poz. 736).

3. Art. 29–39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa.

2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych scaleniem i podziałem mogą wybrać ze swojego grona radę uczestników scalenia w liczbie do 10 osób. Rada ta posiada uprawnienia opiniodawcze.

3. Projekt uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości podlega zaopiniowaniu przez radę uczestników scalenia oraz wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania, na okres 21 dni, w siedzibie urzędu gminy.

O wyłożeniu projektu uchwały do wglądu zawiadamia się na piśmie uczestników postępowania, których adresy są znane, a ponadto informację o wyłożeniu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

4. W okresie kiedy projekt uchwały wyłożony jest do wglądu, uczestnicy postępowania mogą składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu. We wnioskach uczestnicy postępowania mogą wskazywać działki gruntu, które chcieliby otrzymać w zamian za dotychczas posiadane nieruchomości objęte scaleniem i podziałem. Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia podlegają zaopiniowaniu przez radę uczestników scalenia.

5. O sposobie załatwienia wniosków, uwag i zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 4, rozstrzyga rada gminy w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości.

O sposobie rozstrzygnięcia zawiadamia się na piśmie uczestników postępowania, którzy złożyli wnioski, uwagi i zastrzeżenia, doręczając im wyciąg z uchwały.

6. Koszty związane ze scalaniem i podziałem nieruchomości ponoszą uczestnicy postępowania proporcjonalnie do powierzchni posiadanych przez nich nieruchomości objętych scaleniem i podziałem, jeżeli postępowanie zostało przeprowadzone na ich wniosek.

7. Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości stanowi podstawę do:

a) zamknięcia istniejących ksiąg wieczystych;

b) założenia nowych ksiąg wieczystych i ujawnienia w nich praw do nieruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału;

c) ujawnienia nowego stanu prawnego nieruchomości w katastrze nieruchomości;

d) wyznaczenia i utrwalenia na gruncie granic nieruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału;

e) wprowadzenia uczestników postępowania na nowe nieruchomości.

8. Powierzchnię każdej nieruchomości objętej scaleniem i podziałem pomniejsza się o powierzchnię niezbędną do wydzielenia działek gruntu pod nowe drogi lub pod poszerzenie dróg istniejących. Pomniejszenie to następuje proporcjonalnie do powierzchni wszystkich nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oraz

do ogólnej powierzchni działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi i pod poszerzenie dróg istniejących.

9. Działki gruntu wydzielone pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, niebędących drogami powiatowymi, wojewódzkimi lub krajowymi, przechodzą z mocy prawa na własność gminy, a ustanowione na tych działkach prawo użytkowania wieczystego wygasa z dniem wejścia w życie uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości. Jeżeli działki gruntu zostały wydzielone pod drogi powiatowe, wojewódzkie lub krajowe albo pod poszerzenie tych dróg, przechodzą z mocy prawa na własność powyższych podmiotów.

10. Sprawy o rozgraniczenie nieruchomości na obszarach objętych postępowaniem scaleniowym są rozpatrywane w ramach tego postępowania.

11. Scalenie i podział dokonywane w trybie określonym w niniejszej procedurze dotyczą nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne.