EK-8
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Nadanie imienia przedszkolu, szkole lub placówce prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Edukacji, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

 

Referat Szkół Ogólnokształcących

tel. 12 616-5189

 

Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek

tel. 12 616-5249

 

 

 


  Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) w przedszkolach - wniosek rady przedszkola lub wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców,

2) w szkołach - wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

3) w placówkach kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - wniosek rady placówki lub rady pedagogicznej albo wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy,

4) w szkolnych schroniskach młodzieżowych - wniosek dyrektora,

5) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - wniosek rady ośrodka lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu wychowanków,

6) w bursach - wniosek rady bursy lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu wychowanków,

7) w placówkach wychowania pozaszkolnego - wniosek rady placówki,

8) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych - wniosek rady pedagogicznej,

9) uzasadnienie wyboru imienia, w tym kandydata na patrona szkoły, przedszkola lub placówki, oraz określenie planu działań związanych z nadaniem imienia i przewidywany termin uroczystości.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania imienia przedszkolu, szkole lub placówce.Termin załatwienia

Uzależniony od harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Krakowa.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Opinia Komisji właściwej ds. edukacji Rady Miasta Krakowa.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 88 ust.1 i 7 w związku z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

2. Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

3. Art. 12 pkt 11 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).

4. Art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 466).

 Dostępność procedury

 

Punkt Obsługi Mieszkańców, Kraków, ul. Stachowicza 18.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Przedszkolom, szkołom lub placówkom nie nadaje się imion osób żyjących.

2. Przedszkolom, szkołom oraz innym jednostkom oświatowym nadaje się imiona postaci historycznych. Rekomenduje się, aby proponowani patroni byli osobami szczególnie zasłużonymi dla polskiej kultury, historii i społeczeństwa.

3. Przedszkolom, szkołom oraz innym jednostkom oświatowym nadaje się imiona pojedynczych osób lub zbiorowości - organizacji.

4. Proponowani patroni muszą wyróżniać się nienagannym życiorysem, nie wzbudzać żadnych zastrzeżeń pod względem swojej postawy etycznej, moralnej i zawodowej. W przypadku zbiorowości lub organizacji powinna ona cieszyć się uznanymi osiągnięciami i niekwestionowanym autorytetem.

5. W przypadku przedszkoli dopuszcza się również imiona postaci fikcyjnych, jednocześnie biorąc pod uwagę możliwość realizacji programu wychowawczego przedszkola.

6. Zasadą jest, że nadaje się imiona, których nie noszą inne samorządowe placówki tego samego typu.

 

 

 

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: