EK-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Przyznawanie nagród edukacyjnych Miasta Krakowa dla wyróżniających się nauczycieli i pedagogów oraz dla uczniów szkół krakowskich za wybitne osiągnięcia


Załatw sprawę elektronicznie

nie dotyczySprawę załatwia

Referat Organizacyjny Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa,

ul. Stachowicza 18 pok. 502Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i zawierać opis osiągnięć, w którym zawarte będą warunki opisane w § 4 ust. 1 pkt 1-4.

 

2) załączniki do wniosku – uwierzytelnione przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania nagrody tj. świadectwo szkolne, zaświadczenie wydane przez organizatora olimpiady, konkursu, turnieju.

 

 

 

 

 Opłaty


Postępowanie nie podlega opłacie.Forma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyznania nagród edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów krakowskich szkół

 

 

 Termin załatwienia

 

1) do 10 lipca roku, w którym odbywa się edycja – składanie

2) do końca września danego roku kalendarzowego Komisja przedstawia wyniki pracy Prezydentowi Miasta Krakowa.

3) nagrody wręczane są na uroczystości zorganizowanej w roku, w którym odbywa się edycja.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 

1) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania wyboru laureatów nagród edukacyjnych Miasta Krakowa.

2) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyznania nagród edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich.

 

 

 

 Tryb odwoławczy


brakPodstawa prawna

 

1) Uchwała Nr CXIII/1754/14 Rady Miasta Krakowa z 27 sierpnia 2014 w sprawie przyjęcia „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

2) Uchwała Nr IX/155/15 Rady Miasta Krakowa z 18 marca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

3) Zarządzenie nr 1053/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z 5 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru list i wniosków stosowanych w realizacji „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

4) Uchwała Nr LI/952/16 Rady Miasta Krakowa z 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/155/15 w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach "Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów"

5) Uchwała Nr XC/2366/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

 

 

 Dostępność procedury

 

Punkt Obsługi Mieszkańców, ul. Stachowicza 18Informacje dodatkowe dla klienta

 

1) Nagrody Edukacyjne Miasta Krakowa są przyznawane corocznie.

2) liczba nagrodzonych uczniów to łącznie 5 uczniów spośród wszystkich uczniów poszczególnych typów szkół.

3) kandydat do nagrody winien spełniać następujące wymagania:

a) jest laureatem najwyższego stopnia:

- konkursu, olimpiady, turnieju zorganizowanych w sposób przewidziany Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r.

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125 z póżn. zm.),

- konkursu, olimpiady, turnieju zorganizowanych w sposób przewidziany Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2011 nr 224 poz. 1346.),

- wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia uzyskując w klasyfikacji rocznej wzorową ocenę z zachowania, średnią ocenę z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie nie niższym niż: 5,2 w szkole podstawowej; 5,0 w gimnazjum; 4.8 w szkole ponadgimnazjalnej; 4.8 w szkole artystycznej.

- ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach szkolnych,

- przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych.

4) prawo zgłaszania kandydatów do nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przysługuje dyrektorom szkół.

 

 

 

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: