EK-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Przyznawanie nagród edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich za wybitne osiągnięcia


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb przyznania nagród edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich za wybitne osiągnięcia.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym celu.

 

 

 

.....................................................                                                                    ............................................................

 

(miejscowość,                                                                                                                        data) (podpis )

 

 

 

Informujemy, że:

 

1. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

 

2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5lat/10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

 

4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przyznania nagrody edukacyjnej.

 

7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

 

8. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

 

 

 

 

 

....................................................                                                                             ............................................................

 

(miejscowość, data)                                                                                                                         (podpis )

 

 

 

 

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

nie dotyczySprawę załatwia

Referat Organizacyjny Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa,

ul. Stachowicza 18 pok. 502Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i zawierać opis osiągnięć, w którym zawarte będą warunki opisane w § 4 ust. 1 pkt 1-3 uchwały nr XCVIIIU/2558/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postepowania w ramach "Krakowskiego programu Wspierania uzdolnionych Uczniów". 

 

2) załączniki do wniosku – uwierzytelnione przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania nagrody tj. świadectwo szkolne, zaświadczenie wydane przez organizatora olimpiady, konkursu, turnieju.

 

 

 

 

 Opłaty


Postępowanie nie podlega opłacie.Forma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyznania nagród edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów krakowskich szkół

 

 

 Termin załatwienia

 

1) do 10 lipca roku, w którym odbywa się edycja – składanie

2) do końca września danego roku kalendarzowego Komisja przedstawia wyniki pracy Prezydentowi Miasta Krakowa.

3) nagrody wręczane są na uroczystości zorganizowanej w roku, w którym odbywa się edycja.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 

1) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania wyboru laureatów nagród edukacyjnych Miasta Krakowa.

2) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyznania nagród edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich.

 

 

 

 Tryb odwoławczy


brakPodstawa prawna

 

1) Uchwała Nr CXIII/1754/14 Rady Miasta Krakowa z 27 sierpnia 2014 w sprawie przyjęcia „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

2) Zarządzenie nr 1361/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru listy i wniosków stosowanych w realizacji „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

3) Uchwała Nr XCVIII/2558/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

 

 

 Dostępność procedury

 

Punkt Obsługi Mieszkańców, ul. Stachowicza 18Informacje dodatkowe dla klienta

 

1) Nagrody Edukacyjne Miasta Krakowa są przyznawane corocznie.

2) liczba nagrodzonych uczniów to łącznie 5 uczniów spośród wszystkich uczniów poszczególnych typów szkół.

3) kandydat do nagrody winien spełniać następujące wymagania:

a) jest laureatem najwyższego stopnia:

- konkursu, olimpiady, turnieju zorganizowanych w sposób przewidziany Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r.

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125 z póżn. zm.),

- konkursu, olimpiady, turnieju zorganizowanych w sposób przewidziany Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2011 nr 224 poz. 1346.),

- wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia uzyskując w klasyfikacji rocznej wzorową ocenę z zachowania, średnią ocenę z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie nie niższym niż: 5,2 w szkole podstawowej; 5,0 w gimnazjum; 4.8 w szkole ponadgimnazjalnej; 4.8 w szkole artystycznej.

- ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach szkolnych,

4) prawo zgłaszania kandydatów do nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przysługuje dyrektorom szkół.

 

 

 

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: