EK-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Uzyskanie środków finansowych na remont powiatowej placówki oświatowej lub opiekuńczej


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury

Załatw sprawę elektronicznie


nieSprawę załatwia


Wydział Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, 30-103 KrakówDokumenty od wnioskodawcy (klienta)


brakOpłaty


brakForma załatwienia

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa;

2. Pisemna informacja o ujęciu placówki w planie remontów na dany rok.

 

 

 

 

 

 Termin załatwienia


Do miesiąca po sporządzeniu planu rzeczowo – finansowego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 

1. Lista rankingowa potrzeb remontowych sporządzona na podstawie przeglądu placówek oświatowych dokonanego w terminie styczeń – grudzień.

2. Plan rzeczowo-finansowy remontów w danym roku.

 

 

 

 

 Tryb odwoławczy


brakPodstawa prawna

 

1. Art. 5 ust. 5 i ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

 

 

 

 

 Informacje dodatkowe dla klienta


brakSondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: