BZ-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Ds. Ochrony Zdrowia

Wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych


Załatw sprawę elektronicznie

nie dotyczySprawę załatwia

Biuro Ds. Ochrony Zdrowia, Referat Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 kraków
  

  • Jadwiga Wojciechowska: , tel. 12 616 9797, pok 412, IV piętro
  • Katarzyna Marek: tel. 12 616 9227, pok 412, IV piętro


Kontakt: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Do wniosku dołącza się (kserokopia)

1) Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;

2) W przypadku osoby fizycznej ( m.in. działalność gospodarcza, spółka cywilna) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

3) W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ( m.in. spółka z o.o., stowarzyszenie, fundacja) odpis z odpowiedniego rejestru;

4) Dowód dokonania opłaty, o którym mowa w pkt. 6

5) Opinie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą standardów lokalu, w którym będzie prowadzony Żłobek/Klub Dziecięcy;

6) Opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego dotyczącą standardów lokalu, w którym będzie prowadzony Żłobek/Klub Dziecięcy

UWAGA: W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w pkt. 5 Prezydent Miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub Dziecięcy.Opłaty

Postępowanie podlega opłacie w wysokości 300 zł.
Wpłat z tytułu opłaty można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa
lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO BP i kasach Urzędu.
Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.
Rachunek bankowy: 48 1020 2892 0000 5102 0590 0925 Bank PKO BP 
Klasyfikacja budżetowa dział 756 - rozdział 75618 § 049 (dochody własne gminy)Forma załatwienia

1) Prezydent Miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:

- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

- datę i numer wpisu do rejestru;

- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego Żłobek lub Klub dziecięcy;

- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2) Odmowa wpisu do rejestru

Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

3) Zasady wykreślenia zarejestrowanych podmiotów z rejestru

Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:

- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

- nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w pkt. 5, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

 Termin załatwienia

Organ rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

- Zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa;

- Zaświadczenie o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych;

- Decyzja o wykreśleniu z rejestru oraz odmowie wpisu do rejestru.Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r, poz. 446);

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 r., poz. 925)

3) Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23)

4) Uchwała Nr XI/120/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.03.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

2) Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty. Gmina jest zwolniona

z opłaty za wpis do rejestru

3) Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, o których mowa w pkt 5, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, o którym mowa w pkt 7, uwzględniające te zmiany.