BP-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Planowania Przestrzennego

Wydawanie zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego.


Załatw sprawę elektronicznie

Dotyczy.
Wnioski o wydanie zaświadczenia mogą zostać wniesione za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Odnośnik do karty usługi BP-4Sprawę załatwia

Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta):

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierający imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego własnoręczny podpis oraz adres, wskazanie faktów lub określenie stanu prawnego, który wymaga potwierdzenia przez organ w formie zaświadczenia oraz (dodatkowo) wymagane przepisami prawa załączniki.

2) W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/. Dokumentem stwierdzającym udzielenie prokury może być również odpis aktualny z KRS (wydany w sądzie albo pobrany samodzielnie zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

3) W przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS – dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym/.Opłaty

Opłata skarbowa:

1) od wydania zaświadczenia - 17 zł,

2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

UWAGA: W siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, nie ma możliwości dokonywania wpłat. Najbliższa kasa znajduje się w głównym budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa, bądź bezpośrednio w placówkach PKO Bank Polski S. A. i kasach Urzędu Miasta Krakowa.

 

Nr konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 z dopiskiem: opłata skarbowa.Forma załatwienia

Wydanie zaświadczenia przez Prezydenta Miasta Krakowa lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenie.Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o wydanie zaświadczenia.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Zaświadczenie lub postanowienie.Tryb odwoławczy

Wyłącznie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Wydział Planowania Przestrzennego UMK, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.Podstawa prawna
  1. Art. 217–219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
  2. Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oraz część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.).


Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w Punktach Obsługi Mieszkańców oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

W rejestrze planów miejscowych, prowadzonym w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, gromadzone są dokumenty związane z planami miejscowymi oraz przechowywane oryginały tych dokumentów zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w tym archiwalne plany miejscowego zagospodarowania, począwszy od 1967 roku.

Z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, pokój nr 8 - tel. 12 616 85 02.

Ponadto studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa w dziale Planowanie Przestrzenne.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: