AU-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora.


Sprawę załatwia

Wydział Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1, 30-533 KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć:

 1. Kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę z potwierdzoną jej ostatecznością- dokument fakultatywny - przyspieszjaący rozpoznanie wniosku.
 2. Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz wskazanego podmiotu lub podmiotów.
 3. Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona o przyjęciu na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę.
 4. Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127, z późn. zm.).
 5. Dodatkowo - w sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna - należy przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy - do wglądu).
 6. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/. Dokumentem stwierdzającym udzielenie prokury może być również odpis aktualny z KRS (wydany w sądzie albo pobrany samodzielnie zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
 7. W przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS – dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym/.

 Opłaty

Opłata skarbowa:

 

 1. Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu – 90 zł. /UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego/.
 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Decyzja Prezydenta Miasta KrakowaTermin załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 Podstawa prawna
 1. Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127, z późn. zm.).

 Dostępność procedury

Dostępność procedury
Procedurę- można pobrać

 1. na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1,
 2. ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.

 Informacje dodatkowe dla klienta

Brak

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: