AU-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Wzór wniosku pozwolenia na budowę i zmiany pozwolenia na budowę

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/Budownictwo i mieszkalnictwo/Proces budowlany zamieszczono pliki w formacie Word.


Sprawę załatwia

Wydział Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1, 30-533 KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć:

 

 1. Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).
 2. Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących.
 3. Projekt budowlany odpowiadający zakresowi wniosku wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami , pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi – wykonany zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane oraz wg rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) – w 4 egzemplarzach wraz z oświadczeniem projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 4. W przypadku składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zatwierdzenia istotnego odstępstwa od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b – ID lub sygnatura zgłoszenia.
 5. Dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów właściwych uprawnień, tj. decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu).
 6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w trzech egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) lub kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu – w przypadku, gdy inwestor wnioskuje dodatkowo o ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, albo gdy konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 7. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/. Dokumentem stwierdzającym udzielenie prokury może być również odpis aktualny z KRS (wydany w sądzie albo pobrany samodzielnie zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
 8. W przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS – dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym/.
 9. Inne dokumenty fakultatywne wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z przepisów odrębnych, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, wskazane w załączniku nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.), przykładowo:
  • decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z klauzulą ostateczności, tj. decyzję ustalającą warunki zabudowy lub decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego – jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności.

UWAGA:

Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale

(art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze,

a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi (art. 76a § 2 k.p.a.).Opłaty

Opłata skarbowa:

 

 1. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 2. Od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł
 3. Od pozwolenia wydawanego na podstawie przepisów Prawa budowlanego – odpowiednio do zakresu wniosku:
  1. na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
   1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
    • za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł
    • nie więcej niż – 539 zł
   2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł
   3. innego budynku – 48 zł
   4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł
   5. budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł
   6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g – 2 143 zł
   7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do1 kilometra – 105 zł
   8. innych budowli – 155 zł
   9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł

W przypadku pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

 

  1. na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50 % stawek określonych w pkt 1).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale należy załączyć

do wniosku.

NUMER KONTA - Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

UWAGA! - Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.Forma załatwienia

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego.

Ww. przepisu nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 35 ust. 6a Prawa budowlanego).

 

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w przypadku przeprowadzenia w ramach postępowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2. Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinia właściwego inspektora sanitarnego w sprawie ustalenia zakresu raportu – w przypadku, gdy inwestor wnioskuje dodatkowo o przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz o ustalenie zakresu raportu.

3. Uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

4. Opinia Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie – w przypadku, gdy projektowana inwestycja mogłaby mieć wpływ na układ komunikacji rowerowej w Mieście Krakowie (zgodnie z Poleceniem Służbowym Nr 2/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2005 r.).

 

 

 

 

 Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Podstawa prawna

1. Art. 28, art. 33 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 1-5 i art. 36 ust. 1 oraz art. 36a ust. 1 i ust. 2-5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

2. Art. 72 ust. 3, art. 88 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 69 i 70 w związku z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu

na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

 

 

 Dostępność procedury

Dostępność procedury
Procedurę, druk wniosku o pozwolenie na budowę,druk wniosku o zmianę decyzji pozwolenie na budowę druk oświadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz druk oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - stanowiące załączniki do procedury - można pobrać

 1. na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1,
 2. ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta


I. W trakcie postępowania organ może nałożyć, w drodze postanowienia, obowiązek dostarczenia innych dowodów umożliwiających rozstrzygnięcie zagadnień spornych podniesionych przez strony w trakcie postępowania administracyjnego lub stwierdzonych przez organ administracji z urzędu, a mających na celu zabezpieczenie interesów osób trzecich np. dodatkowe ekspertyzy, takie jak:

1. analiza dotycząca zapewnienia naturalnego oświetlenia pomieszczeń oraz właściwego czasu nasłonecznienia,

2. wpływ na konstrukcje sąsiednich obiektów,

3. dokumentacja w zakresie odwodnienia działki lub obiektu stanowiącego przedmiot decyzji lub obiektów sąsiednich,

4. inne – na podstawie przepisów odrębnych.

II. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego, pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

III. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1. zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

3. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

4. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

IV. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

V. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

VI. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.), do projektu budowlanego projektant dla obiektów budowlanych wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane winien dołączyć charakterystykę energetyczną.

VII. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), projektant do projektu budowlanego winien dołączyć opinię geotechniczną (§ 7 ust. 1 Rozporządzenia).

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: