BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
DYREKTOR
ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor - 1 etat w Dziale Organizacji i Kontroli


1. Wymagania formalne
a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),
b) wyższe - (preferowany kierunek wykształcenia: administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie),
c) minimum 2 lata stażu na stanowisku urzędniczym
d) minimum 2 letni staż pracy na stanowisku realizującym zadanie o charakterze zbliżonym do zadań jak w pkt 3 ogłoszenia,
Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
a) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
b) znajomość Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008,
c) znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych
d) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa,
e) zdolność analitycznego myślenia
f) zdyscyplinowanie, terminowość,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) odporność na stres,
i) komunikatywność
j) wysoka kultura osobista
k) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office
W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru ( np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

3. Zakres obowiązków
a) opracowywanie projektów: uchwał Rady Miasta Krakowa, aktów kierowania dla Urzędu Miasta Krakowa oraz aktów wewnętrznych Dyrektora ZCK,
b) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych ZCK,
c) prowadzenie korespondencji z Urzędem Miasta Krakowa,
d) prowadzenie spraw związanych z systemem kancelaryjnym,
e) uczestnictwo w dokumentowaniu działania Systemu Zarządzania Jakością,
f) przygotowywanie spotkań Dyrektora ZCK ze Stronami.

4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej, w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.
c) płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń - min. 2000,00 zł brutto miesięcznie + dodatek za staż pracy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZCK.


5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy ( do pobrania na stronie lub w Dziale Spraw Pracowniczych ZCK ),
b) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),
c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia (kserokopia),
d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia świadectw pracy),
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
(Osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym ZCK lub wysłać pocztą : adres - 31- 510 Kraków, ul. Rakowicka 26.
W przypadku składania oferty o zatrudnienie na stanowisko Inspektora w Dziale Organizacji i Kontroli koperta winna zawierać adnotację "Nabór na stanowisko - Inspektor w Dziale Organizacji i Kontroli"
Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2011 roku.
Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną do ZCK po tym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do następnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie na podany numer w dokumentach aplikacyjnych.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZCK (www.bip.krakow.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.


7. Ilość etatów
1


Dyrektor: DOROTA IWANICKA

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych (3)