Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

znak sprawy: DPS/ZP-5/2010 Kraków, 30.11.2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację wraz z remontem kompleksu łazienek w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację wraz z remontem kompleksu łazienek w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie zostało unieważnione.
UZASADNIENIE

Zamawiający na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, w związku z art. 94 ust. 3 unieważnił postępowanie.
Wykonawca, którego oferta została wybrana uchylił się od zawarcia umowy. W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta. W związku z powyższym Zamawiający był zmuszony do unieważnienia postępowania.