Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

znak sprawy: DPS/ZP-4/2010 Kraków, 08.10.2010 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na modernizację Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na modernizację Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie, zostały złożone 4 oferty przez:
1.P.P.H. „Elektroinstal" Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów, której cena brutto wynosi 605 186,35 zł w tym wartość zamówień uzupełniających 27 528,39 zł.
2.Zakład Remontowo - Budowlany Maciej Knutel, ul. Barbary 14/167, 30-838 Kraków, której cena brutto wynosi 569 509,68 zł w tym wartość zamówień uzupełniających 27 157,58 zł.
3.Wiktor Wołyniak Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „WIKPOL", ul. Kościelna 59, 33-370 Muszyna, której cena brutto wynosi 588 447,74 zł w tym wartość zamówień uzupełniających 28 239,69 zł.
4.Zakład Remontowo Budowlany „Szymańscy" s.c., ul. Rolna 15, 33-395 Chełmiec, której cena brutto wynosi 630 018,53 zł.

Po dokonaniu badania i oceny Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Remontowo - Budowlany Maciej Knutel z siedzibą przy ul. Barbary 14/167 w Krakowie. Oferta zawiera najniższą cenę.
Zamawiający na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) odrzucił ofertę złożoną przez Zakład Remontowo Budowlany „Szymańscy" s.c., ul. Rolna 15 w Chełmcu. Oferta nie zawierała kosztorysu ofertowego, o którym mowa w części VII SIWZ.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia tj. nie wcześniej niż w dniu 14. października 2010 r.