Dokument archiwalny

Dotacja celowa udzielana z budżetu Miasta Krakowa

Od roku 2006 z budżetu Miasta Krakowa udzielane są dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone przy zabytkach ruchomych i nieruchomych.

 

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właścicielom zabytków właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji z uwagi na ich znaczenie w kreowaniu wizerunku Krakowa.

 

Zasady przyznawania dotacji oraz zakres prac podlegających dofinansowaniu zawiera Uchwała Nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej składane są corocznie do 30 września, termin ten nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

 

 

 

 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej pobierz - [doc] lub otrzymać w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Kanoniczej 24.

 

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie prace w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, których realizacja planowana jest na rok następujący po roku złożenia wniosku (z wyjątkiem tzw. prac interwencyjnych). Dofinansowanie nie obejmuje refundacji tj. zwrotu poniesionych kosztów na prace zrealizowane przed terminem złożenia wniosku.

 

Osoby zainteresowane dofinansowaniem prac planowanych do realizacji w 2014 roku winny złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (wymienionymi w cytowanej wyżej uchwale oraz we wzorze wniosku) do Prezydenta Miasta Krakowa za pośrednictwem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

 

Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

 

Wzór sprawozdania z wykonania prac objętych dotacją można pobrać ze strony internetowej pobierz - [doc] lub otrzymać w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Kanoniczej 24.

 

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dotacji z budżetu Miasta Krakowa można uzyskać w Oddziale Ochrony Zabytków przy ul. Kanoniczej 24 oraz pod numerem telefonu 12/ 431 25 45 wew. 112.

 

 

Środkami na dofinansowanie prac konserwatorskich lub remontowych w obiektach zabytkowych dysponują także:

 

1. Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, ul. Bracka 13, 31-005 Kraków, informacje dostępne na stronie internetowej http://www.skozk.pl/new/index.php

 

2. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków, informacje dostępne na stronie www.mwkz.malopolska.pl

 

3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, informacje dostępne na stronie internetowej http://www.mkidn.gov.pl/

 

Informacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych na prace konserwatorskie lub remontowe przy zabytkach można uzyskać w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 lub w odnośnym biurze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dotacje przyznane w 2013 r.

Archiwum:

Dotacje przyznane w 2012 r.

 

Dotacje przyznane w 2011 r.

 

Dotacje udzielone w 2010 r.


Dotacje udzielone w 2009 r.


Dotacje udzielone w 2008 r. 

 

Dotacje udzielone w 2007 r.

 
Dotacje udzielone w 2006 r.


Wyrok WSA w Krakowie w sprawie skargi RIO w Krakowie na uchwałę RMK z dnia 23 czerwca 2010 r. Nr CIV 1394/10 w sprawie określania zasad udzielana dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pobierz