Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny


znak sprawy: DPS/ZP-3/2010 Kraków, dnia 20.07. 2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
na dostawę wraz z montażem dźwigu osobowego do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

I. Zamawiający:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Praska 25
30-329 Kraków

tel: 12/266-03-64, faks: 12/266-03-64 wew. 27,
e-mail: dpspraska25@wp.pl
www.bip.krakow.pl/jednostkimiejskie

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego w istniejącym szybie w Domu Pomocy Społecznej (PKOB 1130) przy ul. Praskiej 25 w Krakowie .
Dostawa wraz z montażem będzie wykonywana w budynku zamieszkanym. Wykonawca ze szczególnym uwzględnieniem tej okoliczności dokona zabezpieczenia terenu wykonywanych prac.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 29221610-3,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 października 2010 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który:
1)wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 dostawy dźwigu osobowego wraz z montażem o wartości brutto co najmniej 250 000,00 zł każda,
2)nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24ust. 1 ustawy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części V ogłoszenia.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1)oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2.1 do SIWZ),
2)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 2.2 do SIWZ),
3)wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, dostaw, o których mowa w części IV pkt 1 ogłoszenia - wykaz powienien zawierać opis przedmiotu, wartość (brutto), daty ich wykonania oraz odbiorców (Załącznik 3);
4)dokumenty (referencje, listy referencyjne lub dokumenty o podobnym charakterze) potwierdzające, że dostawy zawarte w wykazie, o którym mowa w pkt 3, zostały wykonane należycie,

UWAGA 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. opatrzone datą, napisem „za zgodność z oryginałem" oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów - w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą. W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, w sposób opisany wyżej.
UWAGA 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz wykaz, o którym mowa w pkt 3 powinny być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.
UWAGA 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, powinien złożyć każdy z Wykonawców.
UWAGA 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VI. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Kryteria oceny ofert:

cena oferty - 100 %

VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w godz. 8.00 - 14.00
ul. Praska 25 w Krakowie (wejście od ul. Czarodziejskiej), w terminie do dnia 29. lipca
2010 r. godz. 10.00
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pok. narad , ul. Praska 25 (wejście od ul. Czarodziejskiej) , w dniu 29. lipca 2010 r. godz. 10.30
IX. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacjach opisanych we wzorze umowy. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacji, której nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający wyrazi na nią zgodę.
Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie www.bip.krakow.pl/jednostkimiejskie.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wniosek Wykonawcy można odebrać
w terminie 5 dni od jego złożenia w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 14.00 lub za zaliczeniem pocztowym.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 20.07.2010 r.

SIWZ

Zał. 1 oferta

Zał. 2.1 oswiadczenie

Zał. 2.2 oswiadczenie

Zał. 3 wyk.dostaw

Zał. 4 wzór umowy