BIP MJO - Szkolne Schronisko Młodzieżowe
DYREKTOR SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO w KRAKOWIE z FILIĄ w ZAKOPANEM Kraków, ul. Grochowa 21
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
STANOWISKO URZĘDNICZE - KASJER w wymiarze 1/2 etatu


1. Wymagania formalne
1. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458)
2. wykształcenie minimum średnie o profilu ekonomicznym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
3. znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,( Dz.U. nr 157 z dn. 24.09.2009r.poz.1240. z późn. zmianami) oraz ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 29.09.1994 r. z późn. zmianami)
4. biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych: Windows, Office,2. Wymagania dodatkowe
1. znajomość programów do zarządzania i sprzedaży, w szczególności „SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM DŻINN"
2. znajomość ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeń oświatowych, w szczególności dotyczących zasad działania placówek oświatowo-wychowawczych. oraz przepisów z zakresu prawa samorządowego i postępowania administracyjnego.
3. umiejętność obsługi kasy fiskalnej
4. umiejętność posługiwania się j. angielskim w stopniu komunikatywnym w kontaktach z turystą zagranicznym3. Zakres obowiązków
W zakresie prowadzenia kasy:
1. przyjmowanie wpłat, wystawianie faktur, przyjmowanie zaliczek i rozliczanie VAT
2. odprowadzanie gotówki przyjętej do kasy, dokonywanie wpłat, przelewów na konto bankowe, podejmowanie gotówki z banku oraz wyciągów bankowych
3. sporządzanie raportów kasowych,
4. wypłaty i rozliczanie pobranych zaliczek,
5. przygotowanie i sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym do księgowania,
6. Prowadzenie ewidencji dotyczących poszczególnych wydatków placówki i Filii w Zakopanem
Dodatkowo:
1. Obsługa interesantów, przyjmowanie telefonów i rezerwacji.
2. Przygotowywanie danych statystycznych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,


4. Warunki pracy i płacy:
1. wymiar czasu pracy: ½ etatu
2. płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń min. 600,00zł brutto + dodatek za staż pracy +premia zgodnie
z regulaminem SSM
3. umowa na czas określony 6 m-cy, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony5. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny i CV
2. kwestionariusz osobowy
3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
4. zaświadczenie o niekaralności wydane przez KRK
5. oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
6. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres :
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 30-731 Kraków, ul. Grochowa 21 z dopiskiem '" NABÓR - KASJER " w terminie do 25 marca 2010 r.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / http://www.bip.krakow.pl / oraz na tablicy informacyjnej Schroniska.

Uwaga! Wynik postępowania obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rezultat rozmowy kwalifikacyjnej.


7. Ilość etatów
1/2.


Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Marta JasińskaLista kandydatów

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie z filią w Zakopanem


informuje, na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s ekonomicznych (1/2 etatu) w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym zgłosili się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne:


1. Ewa Dziedzic
2. Marta Kasprzak
3. Bogusława Kubik
4. Beata Stolarczyk
5. Magdalena Stręk-Zachuta


Termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 31.03.2010r. O godzinie planowanej rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
mgr Marta Jasińska

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkolne Schronisko Młodzieżowe (2010-04)