Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

 

 

................................................                                                                                   Kraków, 25.11.2008r.

         ( pieczęć zamawiającego )

                                                                        

nr sprawy : DPS/ZP-1/08

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

zwana dalej  SIWZ

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Praska 25       30-329 Kraków 

 

Tel : 012/ 266 03 64 ; Telefax : 012/266 03 64 wew. 27; e-mail: dpspraska.adm@wp.pl

   Regon 350513197 , NIP : 944-16-06-498

OGŁASZA 

przetarg nieograniczony na dostawę

 

MIĘSA ŚWIEŻEGO, WĘDLIN I DROBIU  ORAZ MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

(Odpowiedni kod  we wspólnym słowniku zamówień CPV  15100000-9 oraz  15500000-3)

dla:

                               Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

w okresie od 01. stycznia 2009r.  do 31. grudnia 2009r.

Podstawa: art.39 i nast. ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych ( t.j.  Dz.U. nr 223 z roku 2007 poz. 1655 z późn. zm.) - powyżej 14 000 euro do kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 cyt. ustawy  rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 19.12.2007 roku w sprawie kwot i wartości zamówień, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. ( D.U. nr 241 z 2007r. poz.1762).

I   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : MIĘSA ŚWIEŻEGO, WĘDLIN i DROBIU oraz MLEKA i PRODUKTÓW MLECZARSKICH  dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie - zgodnie z załączonymi wykazami asortymentowymi Nr 1 i Nr 2 w okresie od 01. stycznia 2009 do 31. grudnia 2009r.

 

Przedmiot zamówienia składa się z 2 zamówień częściowych a Wykonawca może złożyć dwie oddzielne oferty na całość zamówienia  lub na wybraną część tj:

 

•1.      ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 - mięso , wędliny i  drób (kod wg CPV

15100000-9):

Dostarczany towar musi być świeży, I klasy i mający odpowiedni termin ważności do spożycia podany na opakowaniu:

a)   mięso - młode sztuki ,

b)   wędliny -  I gatunku,

c)   drób - zasypywany lodem w pojemnikach, pozbawiony resztek pierza, nieuszkodzony.

 

DOSTAWCA GWARANTUJE, ŻE MIĘSO JEST KAŻDORAZOWO BADANE , A NA ŻĄDANIE - PRZEDSTAWI STOSOWNE   ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO LEKARZA WETERYNARII.        

 

1.2. Przy  każdorazowej dostawie towaru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć handlowy dokument identyfikacyjny oraz  uwzględnić ubytek towaru  na opakowania np:  sznurki, folie, siatki , plomby.


1.3. Wykonawca  nieodpłatnie użyczy pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na  okres do następnej dostawy.

1.4. Dopuszcza się możliwość zamiany ilości poszczególnego asortymentu.

 

1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie.

1.6. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia, o którym mowa w ust.1.5.

1.7. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia go do siedziby  Zamawiającego  w dniu złożenia reklamacji.

1.8.   Do składania zamówień ( telef. lub fax )  w imieniu Zamawiającego upoważnione są osoby :

Grażyna Zielińska i Barbara Michalik.

1.9.  Miejscem dostawy i wniesienia przez pracowników Wykonawcy zamawianego towaru jest siedziba Zamawiającego - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. Praskiej 25 w Krakowie - Dział Żywienia (wjazd od ul. Czarodziejskiej).

1.10. Dostawy towaru będą realizowane w godzinach -  od 8.00  do  14.00 od poniedziałku do piątku.

1.11. Uchybienia w zakresie jakości  towaru, naruszenia w sposób rażący warunków umowy , bądź specyfikacji przedmiotu zamówienia będą podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

1.12.   Ceny jednostkowe towaru podane w umowie  - nie ulegną  zmianie do 30.06.2009r.

1.13. W uzasadnionych przypadkach  od 1 lipca 2009r. ceny  jednostkowe podane w umowie  mogą ulec zmianie  do wysokości wynikającej ze wzrostu wskaźnika cen towarów i usług  konsumpcyjnych w ostatnim  kwartale przed zmianą treści umowy,  podanego przez Prezesa GUS  i ogłoszonego w Monitorze Polskim.

1.14. Towar  będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego transportem  i na koszt Wykonawcy .

      1.15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego, o którym

              mowa    w art. 67 ust.1 pkt.7 prawa zamówień publicznych.

 

2. ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 - mleko i produkty mleczarskie (kod  wg

CPV 15500000-3):

 

Dostarczany towar musi być  świeży, I gatunku i mający odpowiedni termin ważności do spożycia podany na opakowaniu.

2.1. Dopuszcza się możliwość zamiany ilości poszczególnego asortymentu.

2.2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie.

2.3. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2.2.

2.4. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia go do siedziby  Zamawiającego  w dniu złożenia reklamacji.

2.5.   Do składania zamówień ( telef. lub fax )  w imieniu Zamawiającego upoważnione są osoby :

Grażyna Zielińska i Barbara Michalik.

2.6.  Miejscem dostawy i wniesienia przez pracowników Wykonawcy zamawianego towaru jest siedziba Zamawiającego - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. Praskiej 25 w Krakowie - Dział Żywienia (wjazd od ul. Czarodziejskiej).

2.7. Dostawy towaru będą realizowane codziennie  od poniedziałku do soboty.

2.8. Uchybienia w zakresie jakości  towaru, naruszenia w sposób rażący warunków umowy , bądź specyfikacji przedmiotu zamówienia będą podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2.9.   Ceny jednostkowe towaru podane w umowie  - nie ulegną  zmianie do 30.06.2009r.

      2.10. W uzasadnionych przypadkach  od 1. lipca 2009r. ceny  jednostkowe podane w umowie

mogą ulec zmianie do wysokości wynikającej ze wzrostu wskaźnika cen towarów i usług   konsumpcyjnych w ostatnim  kwartale przed zmianą treści umowy,  podanego przez Prezesa GUS  i ogłoszonego w Monitorze Polskim.

      2.11. Towar  będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego transportem  i na koszt Wykonawcy .

      2.12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego, o którym

mowa w art. 67 ust.1  pkt.7 prawa zamówień publicznych.

 

II   INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

•1.      Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 

•a.       wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik  nr 2 do niniejszej SIWZ,

•b.      oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do  SIWZ;

c.   zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada profilowi zamówienia objętego postępowaniem, oraz wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcą są podmioty występujące wspólnie, wymaga się przedłożenia stosownej umowy regulującej ich współpracę. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie, obejmujące upoważnienie do działania w ich imieniu - w postępowaniu oraz do zawarcia umowy.

•2.      Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem odpowiednio:

 

„Oferta na dostawę mięsa świeżego, wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie  w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. "

lub

„Oferta na dostawę mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie  w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. "

 

•3.      Dopuszcza się możliwość przedłożenia potwierdzonych  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do występowania w obrocie prawnym) kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 1.

•4.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Praskiej 25 - w sekretariacie,

od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00

6.

Termin składania ofert upływa: 9. grudnia 2008r. o godz. 10.30

 

7.    Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

8.    Każdy z Wykonawców może przedstawić tylko jedną ofertę na jedną część zamówienia.

    9.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba części: 2.

  10.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  11.    Termin wykonania zamówienia - od dnia  01.01.2009r. do dnia  31.12.2009r.

 

 

 

12. Wykonawca winien przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

13.  Oferty zawierające rozwiązania alternatywne oraz wariantowe w stosunku do przedstawionych w SIWZ zostaną  odrzucone.

14. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób czytelny i trwały .

15. W przypadku złożenia w ofercie dokumentów w języku innym niż polski, winny one zawierać tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

16.  Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

17.  Strony oferty winny być ponumerowane.

18.  Załączniki ofert stanowią jej integralną część.  Powinny być one czytelnie oznaczone.

19. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie o tym poinformowany pisemnie przed upływem terminu składania ofert.

 

20.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9. grudnia 2008r. o godz. 11.00
w siedzibie Zamawiającego w Krakowie ul. Praska 25 w pok. narad na parterze-wejście od ul. Czarodziejskiej.

 

  21. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

  22. Podczas otwarcia ofert podaje się :

a)  nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy,

b) informacje dotyczące ceny,

    c)  termin wykonania zamówienia,

    d) warunki płatności zawarte w ofertach

 

23. Informacje, o których mowa w pkt. II.21 i II.22, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

   24. Otwarcia ofert dokonają powołani przez Zamawiającego Członkowie Komisji Przetargowej.

 

25. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni - licząc od terminu otwarcia ofert.

 

III    KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT:

Lp.

Kryteria

Waga

1.

C e n a

100%

 

 

•1.       C e n a :

            najniższa cena otrzyma 100 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej w/g następującego przelicznika:

            ilość pkt. = najniższa cena/cena badana x 100 pkt.

•2.        Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, której przyznana zostanie największa ilość punktów.

2.1.          Ogłoszenie wyników postępowania

O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia , podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę.

2.2.          Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy, jak również o wszelkich dodatkowych formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

2.3.       Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

IV  WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERENTÓW:

•1.      W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, a także spełniający warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

•2.      Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3.

  1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeżeniem art.92 ust.1 pkt.2 p.z.p.
  2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  

 

V   INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

•1.      Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na

                 sfinansowanie zamówienia,

c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie, leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

•2.      Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

2.1. jest niezgodna z ustawą;

2.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 p.z.p.;

2.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

2.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

2.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

2.6. zawiera błędy w obliczaniu ceny;

2.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt3;

2.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

•3.      Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ    ul. Praska 25             30-329 Kraków

•4.      Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00  ( tel. 012/ 266-03-64 ):

•-         mgr Aleksander Głowacki - kierownik działu administracyjno-gospodarczego i obsługi technicznej,

•-         Grażyna Zielińska - kierownik działu żywienia.   

 

•5.      W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający niezwłocznie prześle treść wyjaśnień wszystkim, którym doręczono SIWZ, nie ujawniając źródła zapytania.

•6.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ, przed upływem terminu składania ofert. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie dostarczona wszystkim Wykonawcom. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy będą podlegały nowemu terminowi.

 

VI    ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcom oraz innym osobom,  jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w Dziale VI Ustawy prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                                                                                    Z a t w i e r d z a m

                                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                                          mgr inż. Stefan Zaremba-Skrzyński

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Załącznik Nr 1 do SIWZ

numer sprawy : DPS/ZP-1/08

 

 

 

    

Pieczęć  zamawiającego

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

 

 

Imię: ...........................................................................................................

 

Nazwisko: .................................................................................................

 

Seria i numer dowodu osobistego : ...............................................................................................

Organ wydający: .....................................................................................


PESEL: .....................................................


Nazwa firmy:   ...........................................................................................................................................


Adres:
  ............................................................................................................................................

 

 

Niniejszym, zgodnie z Art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczam, co następuje:

 

•1.     posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

•2.     posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

•3.     znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

•4.     nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

•5.     zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

 

 

 

_____________                                                                                                          _____________

  miejsce i data                                                                                                                    podpis

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 2 do SIWZ

 

 

..............................................................                                                   ..............................................

  ( Pieczęć oferenta , nazwa i adres )                                                                               ( data )

 

 

 

 

 

               FORMULARZ OFERTY ( d o s t a w a )        

 

 Dla :  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  ul.Praska 25   30-329  KRAKÓW

                                              

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę :

 

MIĘSA ŚWIEŻEGO, WĘDLIN, DROBIU ORAZ MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

 w okresie od 01. stycznia 2009r. do 31. grudnia 2009r.

 

  1. Oferuję/emy realizację zamówienia częściowego NR 1 na dostawę mięsa świeżego, wędlin i drobiu w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na kwotę:

 

    Wartość oferty:

 

brutto........................................................zł

 

słownie złotych................................................................................................................................

 

w tym wartość podatku VAT .............................................................................................zł

 

      2.   Oświadczam/y, że stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy został przez nas

            zaakceptowany (parafowany)  i   zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do

            zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym

            przez Zamawiajacego.

  1. Oświadczam/y, że niniejsza oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

 

Załączniki

 

•1.      Wymagane Oświadczenie Wykonawcy - zał. Nr 1

•2.      Wykaz asortymentowo-cenowy  zamówienia częściowego nr 1   na dostawę

mięsa świeżego, wędlin oraz drobiu - zał. Nr 4

•3.      Wzór umowy - zał. Nr 6

•4.      Wymagane zaświadczenia zgodnie ze SIWZ

 

 

 

 ............................................................................

                                                                                       podpis Oferenta

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 3 do SIWZ

 

 

..............................................................                                                   ..............................................

  ( Pieczęć oferenta , nazwa i adres )                                                                               ( data )

 

 

 

 

 

               FORMULARZ OFERTY ( d o s t a w a )       

  

 Dla :  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  ul.Praska 25   30-329  KRAKÓW

                                              

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę :

 

MIĘSA ŚWIEŻEGO, WĘDLIN, DROBIU ORAZ MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

 w okresie od 01. stycznia 2009r. do 31. grudnia 2009r.

 

       1. Oferuję/emy realizację zamówienia częściowego NR 2 na dostawę mleka

           i produktów mleczarskich w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

            na   kwotę:

 

    Wartość oferty:

 

brutto........................................................zł

 

słownie złotych...............................................................................................................................

 

w tym wartość podatku VAT .............................................................................................zł.

 

       2.  Oświadczam/y, że stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy został przez nas

             zaakceptowany (parafowany) i   zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do

             zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym

             przez Zamawiajacego.

  1. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

 

Załączniki

 

 

1.Wymagane Oświadczenie Wykonawcy - zał. Nr 1

2.Wykaz asortymentowo-cenowy  zamówienia częściowego nr 1   na dostawę

mleka i produktów mleczarskich- zał. Nr 5

3.Wzór umowy - zał. Nr 7

4.Wymagane zaświadczenia zgodnie ze SIWZ

 

 

 ............................................................................

                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Załącznik Nr 4 do SIWZ

 

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY  zamówienia częściowego nr 1   na dostawę

mięsa świeżego, wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

 

 

l.p.

 

Opis przedmiotu zamówienia

     ilość

       kg

 cena jednost.

   brutto (zł)

 

   razem wartość

        brutto (zł)

 

Mięso świeże :

 

1.

Szynka wieprzowa bez kości

100

 

 

 

2.

Gulasz wieprzowy II

500

 

 

 

3.

 

Schab wieprzowy z kością

 

  80

 

 

 

4.

 

Łopatka wieprzowa z kością

100

 

 

 

5.

Karczek wieprzowy z kością

200

 

 

 

6.

Wątroba wieprzowa

  60

 

 

 

7.

Ozorki wieprzowe

  50

 

 

 

8.

Serca wieprzowe

  50

 

 

 

9.

Głowy  wieprzowe

100

 

 

 

10.

Nogi wieprzowe

100

 

 

 

11.

Smalec

500

 

 

 

12.

Słonina

200

 

 

 

13.

 

Kiszka

200

 

 

 

                                  Razem  wartość brutto w zł:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

Wędliny świeże ( nieprzesolone ) :

 

 

1.

 

Kiełbasa zwyczajna

350

 

 

 

2.

Kiełbasa parówkowa

200

 

 

 

3.

Kiełbasa krakowska parzona

  50

 

 

 

4.

Parówki  wieprzowe

200

 

 

 

5.

Pasztetowa lux

100

 

 

 

6.

Kiełbasa żywiecka

100

 

 

 

7.

Lunchmeat

 50

 

 

 

8.

Kiełbasa zielonogórska

 60

 

 

 

9.

Kiełbasa golonkowa

60

 

 

 

10.

 Kiełbasa biała surowa

140

 

 

 

11.

Mortadela bez dodatków

250

 

 

 

12.

Kiełbasa wiejska

30

 

 

 

13.

Kiełbasa szynkowa

50

 

 

 

14.

Kiełbasa  łopatkowa

50

 

 

 

15.

Szynka łopatkowa

30

 

 

 

16.

Szynka golonkowa

30

 

 

 

17.

Szynkowa wieprzowa gotowana

50

 

 

 

18.

Szynka wieprzowa mielona

80

 

 

 

19.

Szynka wieprzowa konserwowa

50

 

 

 

20.

Pasztet wieprzowy pieczony

30

 

 

 

22.

Baleron

50

 

 

 

23.

Salceson drobiowy

100

 

 

 

24.

 

Pasztet drobiowy pieczony

50

 

 

 

25.

 

 

Polędwica z indyka

50

 

 

 

26.

 

Kiełbasa krakowska drobiowa

80

 

 

 

27.

Filet z indyka pieczony

 

 

50

 

 

 

 

                                                               Razem wartość brutto w zł :

 

 

 

 

 

 

-4-

Mięso drobiowe  świeże

 

 

1.

Filet z indyka

50

 

 

 

2.

Filet z kurczaka

900

 

 

 

3.

Udka z kurczaka

100

 

 

 

4.

Dramstiki

100

 

 

 

5.

Wątróbka drobiowa

80

 

 

 

6.

Żołądki drobiowe

100

 

 

 

                                       Razem wartość brutto  w zł:

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 Ogółem wartość brutto do zapłaty: .............................(zł)

 

 

 

 

 

słownie:(........................................................................................................................................................... )

 

 

 

                                                                                                                                               Pieczęć i podpis Wykonawcy

 

 

 

                                                                                                                                      ..............................................

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Załącznik Nr 5 do SIWZ

 

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY  zamówienia częściowego nr 2 na dostawę

mleka i produktów mleczarskich  dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

 

 

L.p.

Opis przedmiotu zamówienia

      Ilość

Cena jednostk. brutto (zł)

Razem wartość

brutto (zł)

1.

Mleko krowie 2% tł. op.15 l

 15 600 l

 

 

2.

Kefir  opak.400 ml

     420 szt

 

 

3.

Jogurt naturalny  opak.150 g

  1 140 szt

 

 

4.

Masło ekstra 82% tł. 200 g

  4 980 szt

 

 

5.

Ser żółty zamojski/edamski

       80 kg

 

 

6.

Serki topione krem. opak. 100 g

     660 szt

 

 

7.

Ser biały półtłusty

  1 410 kg

 

 

8.

Serek homogenizowany naturalny opak. 150 g

  1 020 szt

 

 

9.

Serek homogenizowany  owocowy    opak. 150 g

  1 500 szt

 

 

10.

Serek do    chleba 100 g

     900 szt

 

 

11.

Serek śniadaniowy 80 g

     900 szt

 

 

12.

Śmietana 18% opak.400 ml

  1 800 szt

 

 

 

                                Razem  wartość brutto w zł:

      

 

 

 

 

 

 

 Ogółem wartość brutto do zapłaty: .............................(zł)

 

 

 

 

 

słownie:(........................................................................................................................................................... )

 

 

                                                                                                                                             Pieczęć i podpis Wykonawcy

 

 

                                                                                                                                      ..............................................

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                   Załącznik Nr 6 do SIWZ

 

                                                               Umowa-wzór

zawarta w dniu  ............... 2008r. pomiędzy DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. Praskiej 25

w Krakowie identyfikującym się NIP 944-16-06-498,  reprezentowanym przez

 

mgr.inż. Stefana Zarembę-Skrzyńskiego                 - Dyrektora

              Urszulę Surman                                         - Główną Księgową

zwanym dalej Zamawiającym

a

1) ...............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez ................................

zwanym dalej Wykonawcą, który został wybrany przez Zamawiającego w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004r. - prawo zamówień publicznych ( t.j.  Dz.U. nr 223 z roku 2007 poz. 1655 z późn. zm.)  zwanej p.z.p. w trybie przetargu nieograniczonego.

§1

Przedmiotem umowy jest dostawa  :

MIĘSA ŚWIEŻEGO, WĘDLIN ORAZ DROBIU W OKRESIE OD 01.01.2009r 

DO 31.12.2009r.  dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. Praskiej 25 w Krakowie,

zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym złożonym przez Wykonawcę i przyjętym

przez Zamawiajacego.

 

1. WYKONAWCA OŚWIADCZA, ŻE DOSTARCZANY TOWAR SPEŁNIA WSZELKIE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO , a w szczególności jest  świeży, I klasy i  mający odpowiedni termin ważności do spożycia podany na opakowaniu oraz

a)   mięso - młode sztuki ,

b)   wędliny - I gatunku

      c)   drób - zasypywany lodem, w pojemnikach, pozbawiony resztek pierza, nieuszkodzony

 

1.1. DOSTAWCA GWARANTUJE, ŻE KAŻDA DOSTAWA MIĘSA JEST BADANA, A NA ŻĄDANIE - PRZEDSTAWI ODPOWIEDNIE ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO LEKARZA WETERYNARII.
2. Do każdorazowej dostawy towaru, Wykonawca ma obowiązek uwzględniać ubytek towaru na opakowaniu np. ( sznurki, folie , siatki, plomby ).

3. Wraz z każdorazowym dostarczaniem towaru Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Handlowego Dokumentu Identyfikacyjnego.

4. Ilości i terminy dostaw będą, ustalane telefonicznie, po cenach określonych w formularzu ofertowym.

5. Szczegółowy wykaz towaru wraz z cenami jednostkowymi zawiera formularz ofertowy do SIWZ.

6.Wykonawca  nieodpłatnie  użycza odpowiednich pojemników przy każdorazowej  dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy.


§2

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w umowie.

2. Wykonawcy  nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia , o którym mowa w ust. 1 .

3. Zamawiający zastrzega sobie złożenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art.67, ust.1 pkt.7- prawo zamówień publicznych.

4. Dopuszcza się możliwość zamiany ilości poszczególnego asortymentu

 

§3

1. Wykonawca ma obowiązek, uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dokonania dostawy odpowiedniego towaru do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 3% wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej dostawy.

3. Kary umowne będą potrącane przez Zamawiającego w ramach rozliczenia, o którym mowa w § 8.

4. W przypadku, gdy szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy wartość  kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§4

1. Do składania zamówień (telef. lub fax) w imieniu Zamawiającego - upoważnione są następujące osoby    : Grażyna Zielińska i Barbara Michalik.

 

2. Miejscem dostawy i wniesienia przez pracowników Wykonawcy zamawianego towaru jest siedziba  Zamawiającego - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. Praskiej 25 w Krakowie -  Dział Żywienia (wjazd od ul. Czarodziejskiej).

 

3.Dostawy mięsa, wędlin i drobiu winny być realizowane w godzinach - od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

§5

Uchybienia w zakresie jakości towaru, naruszenia w sposób rażący warunków umowy, bądź specyfikacji przedmiotu zamówienia dają Zamawiającemu podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§6

1.   Ceny jednostkowe towaru podane w umowie nie ulegną zmianie do 30.06.2009r.

2 . W uzasadnionych przypadkach od 1 lipca 2009r. ceny jednostkowe podane w umowie mogą ulec zmianie do wysokości wynikającej ze wzrostu wskaźnika cen towarów i usług  konsumpcyjnych

w ostatnim, kwartale przed zmianą treści umowy, podanego przez Prezesa GUS i ogłoszonego w Monitorze Polskim.

  

 b) Wartość przedmiotu umowy brutto wynosi: .....................zł

 (słownie złotych .................................................................................................................................. zł ).

 

§7

Towar będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie płatne będzie przrelewem, na  wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29. stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.

§10

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt. 2 jest nieważna.

 

§12

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.

§13

Umowę sporządzono w 2-ch egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla stron.

 

 

 

Wykonawca :                                                                                                                                Zamawiający :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Załącznik Nr 7 do SIWZ

 

 

 

 Umowa-wzór

zawarta w dniu  ............... 2008r. pomiędzy DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. Praskiej 25

w Krakowie identyfikującym się NIP 944-16-06-498,  reprezentowanym przez

mgr.inż. Stefana Zarembę-Skrzyńskiego                 - Dyrektora

              Urszulę Surman                                         - Główną Księgową

zwanym dalej Zamawiającym

a

1) ...............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez ..................................................

zwanym dalej Wykonawcą, który został wybrany przez Zamawiającego w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004r. - prawo zamówień publicznych ( t.j.  Dz.U. nr 223 z roku 2007 poz. 1655 z późn. zm.)  zwanej p.z.p. w trybie przetargu nieograniczonego .

§1

Przedmiotem umowy jest dostawa  :

MLEKA i PRODUKTÓW MLECZARSKICH W OKRESIE OD 01.01.2009r  DO 31.12.2009r.

dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. Praskiej 25 w Krakowie,

zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym złożonym przez Wykonawcę i przyjętym

przez Zamawiajacego.  

 

1. WYKONAWCA OŚWIADCZA, ŻE DOSTARCZANY TOWAR SPEŁNIA WSZELKIE WYMOGI  ZAMAWIAJĄCEGO , a w szczególności  jest  świeży, I klasy i mający odpowiedni termin ważności do spożycia podany na opakowaniu.

2. Ilości i terminy dostaw będą, ustalane telefonicznie, po cenach określonych w formularzu ofertowym.

3. Szczegółowy wykaz towaru wraz z cenami jednostkowymi zawiera formularz ofertowy do SIWZ.


§2

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w umowie

2. Wykonawcy  nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia , o którym mowa w ust. 1 .

3. Zamawiający zastrzega sobie złożenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art.67, ust.1 pkt.7- prawo zamówień publicznych.

4. Dopuszcza się możliwość zamiany ilości poszczególnego asortymentu.

 

§3

1. Wykonawca ma obowiązek, uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dokonania dostawy odpowiedniego towaru do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 3% wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej dostawy dziennej.

3. Kary umowne będą potrącane przez Zamawiającego w ramach rozliczenia, o którym mowa w § 8.

4. W przypadku, gdy szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy wartość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§4

1. Do składania zamówień (telef. lub fax) w imieniu Zamawiającego - upoważnione są następujące osoby    : Grażyna Zielińska i Barbara Michalik.

 

2. Miejscem dostawy i wniesienia przez pracowników Wykonawcy zamawianego towaru jest siedziba

Zamawiającego - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. Praskiej 25 w Krakowie -  Dział Żywienia (wjazd od ul. Czarodziejskiej).

 

3. Dostawy towaru będą realizowane codziennie  od poniedziałku do soboty.

§5

Uchybienia w zakresie jakości towaru, naruszenia w sposób rażący warunków umowy, bądź specyfikacji przedmiotu zamówienia dają Zamawiającemu podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§6

3.1.   Ceny jednostkowe towaru podane w umowie nie ulegną zmianie do 30.06.2009r.

3.2 . W uzasadnionych przypadkach od 1. lipca 2009r. ceny jednostkowe podane w umowie mogą ulec zmianie do wysokości wynikającej ze wzrostu wskaźnika cen towarów i usług  konsumpcyjnych

w ostatnim, kwartale przed zmianą treści umowy, podanego przez Prezesa GUS i ogłoszonego

w    Monitorze Polskim.

  

 b) Wartość przedmiotu umowy brutto wynosi: .....................zł

  (słownie złotych ..................................................................................................................)

§7

Towar będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy.

§8

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29. stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.

                                                                                §10

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

                                                                                 §11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt. 2 jest nieważna.

 

 §12

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.

  §13

Umowę sporządzono w 2-ch egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla stron.

 

 

 

Wykonawca :                                                                                                                                 Zamawiający :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                          Znak sprawy : DPS/ZP- 1 /08

      ( pieczęć zamawiającego )

 

INFORMACJE O PRZETARGACH

( tablica ogłoszeń - parter budynku głównego, strona internetowa - www.bip.krakow.pl)

 

1.  Nazwa i adres zamawiającego :

     DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Praska 25    30-329 Kraków

 

2.  Określenie trybu zamówienia:

    przetarg nieograniczony - dostawa  na podstawie art.39 i nast. prawa zamówień publicznych

(Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1163 z póź. zm.) - powyżej 14 000 euro do kwot określonych w   wydanym na podstawie art.11 ust.8 cyt.ustawy rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 19.12.2007 roku w sprawie kwot i wartości zamówień, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. ( D.U. nr 241 z 2007r. poz.1762).

 

 

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona została SIWZ :

 

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - biuletyny informacji publicznej miejskich jednostek organizacyjnych: www.bip.krakow.pl

 

4. Określenie przedmiotu  zamówienia oraz informacja o możliwości składania ofert

   częściowych

DOSTAWA MIĘSA ŚWIEŻEGO, WĘDLIN IDROBIU ORAZ MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

W OKRESIE OD 01.01.2009r. DO 31.12.2009r.  dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej :

    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

6. Termin wykonania zamówienia :

    od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.  

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

   spełniania tych warunków:

  

7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o

          których mowa w art. 22 oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na

          podstawie art. 24 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. prawo zamówień

          publicznych, a także spełniający warunki określone w niniejszej Specyfikacji            

          Istotnych Warunków Zamówienia .

 

              8. Informacja na temat wadium :

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

         KRYTERIA :   CENA = 100%  

    

           C e n a : najniższa cena otrzyma 100 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej w/g

                          następującego przelicznika:

                      ilość pkt. = najniższa cena/cena badana x 100 pkt.

 

         10. Miejsce i termin składania ofert :

          Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w

          Krakowie (wejście od ul. Czarodziejskiej)  - od poniedziałku  do piątku w godz. 8.00 - 14.00

w terminie do  9. grudnia  2008r. do godz.  10.30

 

         11.  Termin związania ofertą :    30 dni

 

         12.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej -  nie dotyczy

 

         13.   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z

                 adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dot.

                 dynamicznego systemu zakupów -   nie dotyczy

 

         14.   Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

                 aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie

                 prowadzona aukcja elektroniczna    -  nie dotyczy

 

   

 

Kraków, dnia : 25.11.2008r.                                                              ..........................................

                                                                                                                  ( Zamawiający )