BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego

znak sprawy SP39.21.2.2018 Kraków, 12.04.2018r

 O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro zgodnie

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów,

od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

( Dz. U. poz. 2263)

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków - Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5, 31-564 Kraków, tel. 12 414 37 36, www.sp39krakow.pl ogłasza przetarg

nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015r poz. 2164, z 2016 poz.1020)

na zadanie pn.: ”Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5”

- OGŁOSZENIE

-Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

-Załącznik nr 3 Umowa-wzór

-Załącznik 6a Przedmiar - elewacja

-Załącznik 6b Przedmiar - więźba

-Załącznik 7a Specyfikacja ogólna

-Załącznik 7b SST 01 Roboty ciesielskie

-Załącznik 7c SST 02 Detale architektoniczne

-Załącznik 7d SST 03 Roboty elewacyjne

-Załącznik 7e SST 04 Roboty nawierzchniowe

 


PROJEKT


 

Architektura

- inwentaryzacja

- kolorystyka

- projekt

 


 

 Ekspertyza konstrukcyjna

- dokumentacja fotograficzna

- ekspertyza

- inwentaryzacja uszkodzeń elewacji

- zestawienie obciążeń

 

 


Elektryka

-elektryka 1

-elektryka 2

-elektryka 3

-elektryka 4

-elektryka 5

-elektryka 6

-elektryka 7

-elektryka 8

-elektryka 9

-elektryka 10

-elektryka 11

-elektryka 12

-elektryka 13

-elektryka 14


Geologia

-geotechnika 1

-geotechnika 2

-geotechnika 3

-geotechnika 4

-geotechnika 5

-geotechnika 6

-geotechnika 7

-geotechnika 8

-geotechnika 9

-geotechnika 10

-geotechnika 11

-geotechnika 12

-geotechnika 13

-geotechnika 14

 


Program prac

- Program prac konserwatorskich