BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie korzysta z systemu ewidencji dróg i oznakowania EDIOM. Wskazania wymaga, iż jest on prowadzony zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Udostępnienie informacji zawartych w systemie można uzyskać na wniosek złożony w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w ZIKiT prowadzony jest w postaci papierowej, istnieje możliwość przeglądania jego treści przez zainteresowanych, w siedzibie ZIKiT ul. Centralna 53, pok. 7, po uprzednim uzgodnieniu tel. pod nr 12 616 74-56, w godz. 8.00 - 14.00 w dniach urzędowania ZIKiT.