BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie korzysta z systemu ewidencji dróg i oznakowania EDIOM. Wskazania wymaga, iż jest on prowadzony zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582 ze zm.).

Udostępnienie informacji zawartych w systemie można uzyskać na wniosek złożony w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w ZIKiT prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 719).

Rejestr jest prowadzony w postaci papierowej, istnieje mozliwość przeglądania jego treści przez zainteresowanych, w siedzibie ZIKiT os. Złotej Jesieni 14, pok. 65, po uprzednim uzgodnieniu tel. nr 12 616 - 86 - 10 w godz. 8.00 - 14.00 w dniach urzędowania ZIKiT.