BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30

Oferta jednostki:

 

Szkoła znajduje sie w cichej i zielonej części Dębnik. Posiada klasy masowe i integracyjne. Uczniowie realizują program nauczania szkoły ogólnodostępnej z dostosowaniem metod i form pracy dla ich potrzeb edukacyjnych.

 

Typy niepełnosprawności uczniów:

 

Uczniowie niedowidzący, niedosłyszący, z lekkim upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, z zespołem Aspergera.

 

W skład Ośrodka wchodzą:

 

Szkoła prowadzi ośmioklasową szkołę podstawową oraz oddział zerowy integracyjny. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która jest otwarta codziennie w godzinach: 7.00-17.00.
W szkole jest 15 oddziałów: na każdym poziomie ogólnodostępny oraz integracyjny, do których zapisanych jest 304 uczniów.

w tym oddziały integracyjne: 8

średnia ilość uczniów w klasie: 20

ogólna ilość uczniów: 304

nauczyciele zatrudnieni: 53

sale lekcyjne: 11

sale gimnastyczne: 2

Zajęcia dydaktyczne trwają od 8.00 - 16.15.

Szkoła posiada stołówkę prowadzoną przez ajenta.

 

Baza jednostki:

 

Szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i dostosowana do potrzeb uczniów z dysfunkcjami. Dysponuje tablicami multimedialnymi w każdej klasie, nowoczesną pracownią komputerową,  dobrze wyposażoną biblioteką szkolną, pracownią logopedyczną, nowoczesną dużą salą gimnastyczną, małą salą gimnastyczną, nowoczesnym boiskiem szkolnym, bieżnią, salkami do indywidualnej rewalidacji. W klasach młodszych wydzielona jest część edukacyjna i rekreacyjna z miejscem do zabaw oraz kącikami tematycznymi.

Do dyspozycji uczniów pozostaje przyszkolny plac zabaw.

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna:

 

Wszystkie dzieci objęte są fachową opieką wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli oraz pedagogów wspomagających, pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa.

Uczniowie objęci opieką uczestniczą w indywidualnych  i grupowych zjęciach specjalistycznych i rewalidacyjnych, logopedycznych oraz w zakresie terapii pedagogicznej. W klasach integracyjnych zatrudnieni są specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej. Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze.

W szkole działa skomputeryzowany gabinet logopedyczny ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz gabinety do indywidualnej rewalidacji

 

Opieka medyczna:

 

Szkoła obejmuje wszystkich uczniów opieką pielęgniarską. Gabinet pielęgniarski jest czynny codziennie.

 

Zajęcia pozalekcyjne:

 

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie korzystają z zajęc rozwijających ich zainteresowania:

teatralne, muzyczn-wokalne, plastyczne, dziennikarskie, sportowe, informatyczne, matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, historyczne, lingwistyczne - j.angielski,

Ponadto uczniowie mogą skorzystac z oferty Domu Kultury "Tygrysek" i uczestniczyć w zajęciach: nauki gry na gitarze, ceramiki, szachów, nauki języka angielskiego, zajęć tanecznych i sportowych, szermierki, tenisa, koszykówki.

 Prowadzone są dodatkowe zajęcia ogólnosportowe dla klas I-III.

Każde dziecko może bezpłatnie uczestniczyć w jednych zajęciach, kolejne są płatne. 

Uczniowie korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjnej, uczestniczą w wyjazdach rekreacyjnych, w "Zielonych Szkołach", wyjściach do teatru i kina.

 Na terenie naszej placówki działa Szkoła Muzyczna Bravissimo, która umożliwia naukę gry na gitarze, pianinie, flecie, skrzypcach.

 

Zajęcia popołudniowe z koszykówki RadwanSport - odpłatne.

 

Realizowane eksperymenty i innowacje:

 

W szkole zrealizowano programy autorskie:

 • "Teatr w szkole" w klasach 4-6
 • "Ze sztuką na ty" w oddziale 0
 • Program unijny "Edukacja w dobrym stylu" przeznaczony dla uczniów z dysfunkcjami
 • Indywidualizacja procesu nauczania
 • Program Promujący Zdrowie
 • Edukacja Kulturalna - poznajemy Kraków

 

Osiągnięcia uczniów:

 

Uczniowie szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Są laureatami konkursów przedmiotowych, plastycznych, artystycznych i sportowych na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Uczniowie klas szóstych uzyskiwali wysokie oceny ze sprawdzianu po klasie szóstej - średnia punktów 30, powyżej średniej w powiecie, województwie, stanin 8 - bardzo wysoki.

zUczestniczą także w akcjach charytatywnych oraz zbiórce surowców wtórnych. Zespół teatralny występuje na rzecz środowiska lokalnego.

 

Laureaci:

 • Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej z Ewangelii św. Łukasza 2015/2016
 • Konkurs Poezji Jana Twardowskiego II miejsce, 2015/2016
 • Młode Talenty Dzielnicy VIII Reflektory II, III miejsce, 2015/16
 • Królewskie Theatrum na Wawelskim Dworze II miejsce dla koła muzyczno-teatralnego 2015
 • Małopolski Konkurs Przyrodniczy 2013
 • Małopolski Konkurs Biblijny 2013
 • Konkurs z Języka Angielskiego
 • Konkurs Podgórskie Dyktando - bez żadnego błędu
 • Konkurs Reflektory 2013 Młode Talenty Dzielnicy VIII - 3 laureatów
 • Konkurs Teatralny Królewskie Theatrum Na Wawelskim Dworze - I miejsce
 • Spotkania Grup Kolędniczych, recytatorskich i muzycznych 2012, 2013 - III miejsce
 • Dzielnicowe rozgrywki sportowe 2012, 2013 - I miejsce
 • Małopolskiego Konkursu Matematycznego 2014, 2010, 2009
 • Małopolskiego Konkursu Humanistycznego 2009

 Inne osiągnięcia na stronie szkoły

 

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi:

 

 • Młodzieżowy Dom Kultury Akademia Dziecka "Tygrysek"
 • Biblioteka Podgórska
 • Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
 • Stowarzyszenie "Akademia przyszłości"
 • Salezjański Ruch Troski o Młodzież "Saltrom"
 • Krakowskie Uczelnie Wyższe: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Ignatianum, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 • Domy Kultury
 • Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju
 • Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej


Czasowe zastępstwo:

Dyrektor:

mgr Jadwiga Koźmińska

 

Dane teleadresowe:

ul. Konfederacka 12

30-306 Kraków

Tel. 12-266-36-58

Fax 12- 266-36-58

e-mai: sp30@interia.pl

strona: www.sp30krakow.pl

 

Dojazd:

Autobus 101, 103, 114, 116, 124, 144, 164, 169, 173, 179, 194, 424; Tramwaj 12, 18, 19, 22, 52

Mapa