BIP MJO - Ośrodek Kultury 'Biblioteka Polskiej Piosenki'

 

OGŁOSZENIA


Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” w Krakowie (ul. Krakusa 7) poszukuje osoby do współpracy (umowa zlecenia) przy przyjmowaniu zgłoszeń od użytkowników Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki, kontaktu z użytkownikami, prowadzeniu korespondencji, weryfikacji pozyskanych od użytkowników danych, uwag, komentarzy, źródeł. Umowa będzie zawarta na okres od lutego do grudnia 2019 roku.

 

WYMAGANIA:

- co najmniej dwuletnie doświadczenie pracy w cyfrowej bazie

- znajomość modułu wypożyczeń Liberetto CBPP

- co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu korespondencji z użytkownikami cyfrowej bazy

- biegła znajomość baz danych związanych z polską piosenką m.in. katalogi biblioteczne, źródła o polskiej piosence

- doświadczenie w pracy redakcyjnej, edytorskiej

- umiejętność organizacji pracy własnej

- posiadanie szczegółowej wiedzy z zakresu polskiej piosenki,

- posiadanie szczegółowej wiedzy z zakresu źródeł informacji o polskiej piosence

- umiejętności analityczne

- znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, głównie Outlook)

 

REKRUTACJA:

- CV z dopiskiem OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ UŻYTKOWNIKÓW CBPP należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail biblioteka[at]bibliotekapiosenki.pl do 31.01.2019 r.

- do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

- prosimy o wysyłanie zgłoszeń bez zdjęć,

- prosimy o dopisanie klauzuli zgody na CV „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach prowadzonych przez OKBPP zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”,

- przesłane w podanym terminie formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji,

- osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

- osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

OŚWIADCZENIE:

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” (OKBPP) z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: iodo[at]bibliotekapiosenki.pl.

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKBPP na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKBPP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o zawarcie umowy zlecenia z OKBPP.

9. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.

10. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych http://www.bibliotekapiosenki.pl/strona/osrodek-kultury/dane-osobowe.

 

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

Adres e-mail do wysłania CV biblioteka[at]bibliotekapiosenki.pl

 

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).

 


 

 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” w Krakowie (ul. Krakusa 7) poszukuje osoby do współpracy (umowa zlecenia) przy opracowaniu informacji o zbiorach znajdujących się w jego posiadaniu. Umowa będzie zawarta na okres od stycznia do czerwca 2019 roku.

 

WYMAGANIA:

- znajomość przepisów dotyczących katalogowania (w tym w szczególności norm z zakresu wydawnictw ciągłych, zwartych, druków muzycznych i dokumentów dźwiękowych),

- doświadczenie w katalogowaniu zbiorów muzycznych w programie Libra 2000,

- umiejętność czytania nut,

- posiadanie szczegółowej wiedzy z zakresu polskiej piosenki,

- posiadanie szczegółowej wiedzy z zakresu źródeł informacji o polskiej piosence,

- doświadczenie w zakresie selekcji i doboru informacji niezbędnej do opracowania danych o zbiorach muzycznych.

 

REKRUTACJA:

- CV z dopiskiem OPRACOWANIE INFORMACJI O ZBIORACH OKBPP należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail biblioteka[at]bibliotekapiosenki.pl do 21 stycznia 2019 r.,

- do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

- prosimy o wysyłanie zgłoszeń bez zdjęć,

- prosimy o dopisanie klauzuli zgody na CV „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKBPP zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”,

- przesłane w podanym terminie formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji,

- osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

- osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

OŚWIADCZENIE:

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” (OKBPP) z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: iodo[at]bibliotekapiosenki.pl.

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKBPP na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKBPP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w OKBPP.

9. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.

10. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych http://www.bibliotekapiosenki.pl/strona/osrodek-kultury/dane-osobowe.

 

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

Adres e-mail do wysłania CV biblioteka[at]bibliotekapiosenki.pl

 

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).