BIP MJO - Ośrodek Kultury 'Biblioteka Polskiej Piosenki'

 

OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH NA USŁUGI:

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 17.06.2019 r. - Współpraca przy opracowaniu informacji o zbiorach

 

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 14.06.2019 r. -  Wynajem pawilonu ekspozycyjnego o wymiarach 243 x 605 w okresie od 20 lipca do 6 sierpnia 2019 r., zgodnie z załączoną specyfikacją

 

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 12.06.2019 r. - Stworzenie aranżacji instrumentalnych (podkładów na przynajmniej kwartet) 10 piosenek polskich

Załącznik nr. 1 - wzór umowy z Wykonawcą - do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 12.06.2019 r.

Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 12.06.2019 r.

 


OGŁOSZENIA ARCHIWALNE:

 

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY „BIBLIOTEKA POLSKIEJ PIOSENKI” w Krakowie, ul. Krakusa 7

 

Ogłasza nabór na stanowisko: archiwista

 

0,2 etatu

(ilość etatów)

 

I. Wymagania niezbędne:

1) Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia

2) Doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu archiwum zakładowego

 

II. Wymagania dodatkowe:

doświadczenie w pracy w instytucjach kultury

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) tworzenie i prowadzenie archiwum zakładowego, w tym uporządkowanie dokumentów datowanych przed 01.01.2019r., które będą przekazywane do archiwum zakładowego,

2) współpraca z pracownikami na poszczególnych stanowiskach pracy w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz w zakresie odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego, w tym:

- przygotowaniu dokumentów do przekazania do archiwum zakładowego,

- sporządzeniu spisów zdawczo – odbiorczych,

- przepakowaniu dokumentów do teczek i pudeł archiwizacyjnych,

- przyjęcie dokumentacji do archiwum zakładowego,

3) przejmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych od pracowników do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,

4) przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie pełnej jej ewidencji,

5) wycofywanie akt z ewidencji archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy na stanowisku pracy,

6) udostępnianie dokumentacji,

7) przygotowanie do przekazania i przekazanie materiałów archiwalnych do miejscowo właściwego archiwum państwowego,

8) inicjowanie brakowania dokumentacji, udział w jej komisyjnym brakowaniu i przekazanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowo właściwego archiwum państwowego,

9) sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego, uwzględniającego m.in.: ilość dokumentacji przejętej z poszczególnych stanowisk pracy w podziale na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną, ilość dokumentacji udostępnionej lub wypożyczonej oraz ilość osób korzystających, ilość materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego, ilość wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej. Sprawozdanie składa się bezpośredniemu przełożonemu oraz przesyła do wiadomości miejscowo właściwemu archiwum państwowemu,

10) znajomość struktury organizacyjnej jednostki organizacyjnej, gromadzenie informacji o zmianach organizacyjnych tej jednostki, jakie następowały w przeszłości i na bieżąco,

11) znajomość stosowanych w przeszłości i obecnie w jednostce organizacyjnej systemów kancelaryjnych oraz znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją,

12) stałe pogłębianie kwalifikacji zawodowych.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV (prosimy o przesyłanie zgłoszeń bez zdjęć) z klauzulą informacyjną: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach prowadzonych przez OKBPP zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”,

 

V. Dane osobowe:

Wysyłając zgłoszenie kandydat oświadcza, że został poinformowany o tym, że:

 

1) Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (OKBPP) z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: iodo[at]bibliotekapiosenki.pl.

3) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKBPP na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4) Odbiorcą Pana/Pani danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5) Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKBPP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8) Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w OKBPP.

9) Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.

10) Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych: http://www.bibliotekapiosenki.pl/strona/osrodek-kultury/dane-osobowe.

11) Przeczytałem poniższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 31 marca 2019 roku, na adres email: biblioteka@bibliotekapiosenki.pl z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko archiwista”

 

VII. Inne informacje:

1) Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2) Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV.

 

 

Dokumenty aplikacyjne tj. CV przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko Archiwista” na adres: biblioteka@bibliotekapiosenki.pl.

Przesłanie CV jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia w sprawie RODO.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji,

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wynik przeprowadzonego naboru podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV) r .

 


 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” w Krakowie (ul. Krakusa 7) poszukuje osoby do współpracy (umowa zlecenia) przy przyjmowaniu zgłoszeń od użytkowników Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki, kontaktu z użytkownikami, prowadzeniu korespondencji, weryfikacji pozyskanych od użytkowników danych, uwag, komentarzy, źródeł. Umowa będzie zawarta na okres od lutego do grudnia 2019 roku.

 

WYMAGANIA:

- co najmniej dwuletnie doświadczenie pracy w cyfrowej bazie

- znajomość modułu wypożyczeń Liberetto CBPP

- co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu korespondencji z użytkownikami cyfrowej bazy

- biegła znajomość baz danych związanych z polską piosenką m.in. katalogi biblioteczne, źródła o polskiej piosence

- doświadczenie w pracy redakcyjnej, edytorskiej

- umiejętność organizacji pracy własnej

- posiadanie szczegółowej wiedzy z zakresu polskiej piosenki,

- posiadanie szczegółowej wiedzy z zakresu źródeł informacji o polskiej piosence

- umiejętności analityczne

- znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, głównie Outlook)

 

REKRUTACJA:

- CV z dopiskiem OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ UŻYTKOWNIKÓW CBPP należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail biblioteka[at]bibliotekapiosenki.pl do 31.01.2019 r.

- do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

- prosimy o wysyłanie zgłoszeń bez zdjęć,

- prosimy o dopisanie klauzuli zgody na CV „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach prowadzonych przez OKBPP zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”,

- przesłane w podanym terminie formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji,

- osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

- osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

OŚWIADCZENIE:

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” (OKBPP) z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: iodo[at]bibliotekapiosenki.pl.

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKBPP na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKBPP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o zawarcie umowy zlecenia z OKBPP.

9. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.

10. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych http://www.bibliotekapiosenki.pl/strona/osrodek-kultury/dane-osobowe.

 

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

Adres e-mail do wysłania CV biblioteka[at]bibliotekapiosenki.pl

 

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).

 


 

 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” w Krakowie (ul. Krakusa 7) poszukuje osoby do współpracy (umowa zlecenia) przy opracowaniu informacji o zbiorach znajdujących się w jego posiadaniu. Umowa będzie zawarta na okres od stycznia do czerwca 2019 roku.

 

WYMAGANIA:

- znajomość przepisów dotyczących katalogowania (w tym w szczególności norm z zakresu wydawnictw ciągłych, zwartych, druków muzycznych i dokumentów dźwiękowych),

- doświadczenie w katalogowaniu zbiorów muzycznych w programie Libra 2000,

- umiejętność czytania nut,

- posiadanie szczegółowej wiedzy z zakresu polskiej piosenki,

- posiadanie szczegółowej wiedzy z zakresu źródeł informacji o polskiej piosence,

- doświadczenie w zakresie selekcji i doboru informacji niezbędnej do opracowania danych o zbiorach muzycznych.

 

REKRUTACJA:

- CV z dopiskiem OPRACOWANIE INFORMACJI O ZBIORACH OKBPP należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail biblioteka[at]bibliotekapiosenki.pl do 21 stycznia 2019 r.,

- do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

- prosimy o wysyłanie zgłoszeń bez zdjęć,

- prosimy o dopisanie klauzuli zgody na CV „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKBPP zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”,

- przesłane w podanym terminie formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji,

- osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

- osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

OŚWIADCZENIE:

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” (OKBPP) z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: iodo[at]bibliotekapiosenki.pl.

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKBPP na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKBPP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w OKBPP.

9. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.

10. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych http://www.bibliotekapiosenki.pl/strona/osrodek-kultury/dane-osobowe.

 

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

Adres e-mail do wysłania CV biblioteka[at]bibliotekapiosenki.pl

 

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).