BIP MJO - Nowohuckie Centrum Kultury

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

Modernizacja Łazienek i hallu przy Sali widowiskowej zlokalizowanych w budynku „B” na poziomie „0” w Nowohuckim Centrum Kultury

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 2A - wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 2B - wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – wzór Formularza oferty;

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa

5.1. Projekt wykonawczy architektoniczny-opis

5.2. Projekt wykonawczy architektoniczny-rysunek 

5.3. Projekt wykonawczy wod-kan-co i wentylacji mechanicznej

5.4. Projekt wykonawczy inastalacji oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego oraz zasilania przepływowych podgrzewaczy wody,

5.5. Przedmiar

5.6. STWiORB

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia dot. autoryzacji

Usługi ochrony osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury

Ogłoszenie

Formularz oferty

Wykaz usług

Wykaz osób

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

Zamówienia archiwalne