BIP MJO - Nowohuckie Centrum Kultury

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

Modernizacja instalacji p.poż. w budynkach A, B i C Nowohuckiego Centrum Kultury

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 2A – wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 2B – wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – wzór Formularza oferty;

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa

5.1. Projekt budowlany

5.1.1 Architektura

5.1.2 Schody - konstrukcja

5.1.3 Szacht - kontrukcja

5.1.4 System oddymiania

5.2. Projekt wykonawczy

5.3. Przedmiar

5.4. STWiORB

Załącznik nr 6 – Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Wzór wykazu osób

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia dot. autoryzacji

 

Informacja dla Wykonawców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Modernizacja Łazienek i hallu przy Sali widowiskowej zlokalizowanych w budynku „B” na poziomie „0” w Nowohuckim Centrum Kultury

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 2A - wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 2B - wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – wzór Formularza oferty;

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa

5.1. Projekt wykonawczy architektoniczny-opis

5.2. Projekt wykonawczy architektoniczny-rysunek 

5.3. Projekt wykonawczy wod-kan-co i wentylacji mechanicznej

5.4. Projekt wykonawczy inastalacji oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego oraz zasilania przepływowych podgrzewaczy wody,

5.5. Przedmiar

5.6. STWiORB

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia dot. autoryzacji

Zalaczniki/dokumenty/n/184426/kartaInformacja dla wykonawców z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Usługi ochrony osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury

Ogłoszenie

Formularz oferty

Wykaz usług

Wykaz osób

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

Zamówienia archiwalne