BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 65

 Ogłoszenia

 

Link do kart informacyjnych

Rekrutacja elektroniczna do samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Kraków na rok szkolny 2017/2018 - strona internetowa: www.portaledukacyjny.krakow.pl.

 

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne

 

oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

 

Rekrutacja do przedszkoli

 

 

UCHWAŁA NR LXII/1374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

 

 Zywienie

1,60 - 1 posiłek (II śniadanie)

4,80 - 1 posiłek (obiad)

3,20 - 2 posiłki (śniadanie, II śniadanie)

6,40 - 2 posiłki (II śniadanie, obiad)

8,00 - 3 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad)

Opłata za korzystanie z usług przedszkola, w tym za wyżywienie, jest pobierana z góry w terminie do 10 każdego miesiąca. Opłata podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w danym dniu w przedszkolu (zliczane na koniec miesiąca). Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu. W przypadku wydłużenia czasu pobytu dziecka poza godziny określone w umowie, należy dopłata doliczana jest do opłaty za następny miesiąc.

 

Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy:

35 1020 2892 0000 5002 0590 2994

Przy dokonywaniu opłaty należy pamiętać o wpisaniu nazwy i numeru przedszkola oraz imienia, nazwiska dziecka za które dokonywana jest opłata.