BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 163

Ogłoszenia

 • Opłaty

  • Rekrutacja

  • Informacje ogólne i rekrutacja elektroniczna do samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Kraków - strona internetowa: www.portaledukacyjny.krakow.pl
  • Komunikat o rekrutacji na rok szkolny 2015/2016:
  Termin składania przez rodziców /opiekunów prawnych /osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu: 26 lutego – 6 marca 2015 r. do godz. 16.00. Deklaracje przyjmowane są w kancelarii przedszkola w godzinach pracy kancelarii oraz dodatkowo w piątek 6 marca w godz. 13.00-16.00.  Rozpoczęcie przyjmowania wniosków rodziców/prawnych opiekunów/ dzieci nie uczęszczających jeszcze do naszego przedszkola oraz uruchomienie elektornicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców planowane jest na 9 marca 2015 r.  Szczegółowy harmonogram wraz z zasadami rekrutacji podany zostanie w terminie późniejszym.

  Komunikat o pracy przedszkola w okresie wakacji: Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu trwa od 01.08.2015r. - 31.08. 2015r.