BIP MJO - Przedszkole Nr 95

POLITYKI, PROGRAMY, RAPORTY

 

Przedszkole Samorządowe nr 95 jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

W czasie pobytu dzieci korzystają z 3 posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad.

 

 

 

Praca wychowawczo –dydaktyczna oparta jest na:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

 • .„Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego”

   Autor: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

 •    „Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych” Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

Programy własne nauczycieli:

 •  program adaptacyjny - autor Krystyna Dudek
 •   „Rozwijamy pasje i zdolności” K. Dudek, E. Jagodzińska, M. Ożóg, A. F. –Kobylska, M. Kasprzyk

   

  ZAJĘCIA DODATKOWE:

    Zajęcia finansowane z budżetu Gminy Kraków:

 • religia - „Religia dla klasy zerowej -Jesteśmy dziećmi Boga" -autor J. Szpet, D. Jackowiak
 • rytmika - „Z muzyką na TY -program zajęć muzyczno -ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym” –autor R. Byrdy
 • taniec towarzyski - „Program zajęć tanecznych w przedszkolu” –autor Szkoła Tańca „Pasja”

   Warsztay rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci prowadzone przez nauczycielki przedszkola:

 • "Mali badacze",
 • "Kulinarne inspiracje",
 • "Ze sztuką za pan brat",
 • "Literatura i teatr".

 Plan pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 

DOKUMENT ARCHIWALNY