BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej

 

Muzeum jest miejską instytucją kultury, wyodrębnioną pod wzglądem prawnym i ekonomiczno - finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków.
Muzeum uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora (wpis nr 20).

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie działa w szczególności na podstawie:

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077),
• Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 862, z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 720),
• statutu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie nadanego UCHWAŁĄ NR XXIII/399/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 09 września 2015 r.