BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1

Ogłoszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących: wymianę stolarki okiennej stalowej na aluminiową w korytarzach (ściana elewacyjna od podwórka wewnętrznego) części dobudowanej budynku Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie Al. Mickiewicza 5


Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1

31-120 Kraków , al. Mickiewicza 5

tel. 12 422-64-43;   fax 12 634-30-46

NIP:  676-10-71-577 ; REGON:  000183503 

Adres strony internetowej: www.zsm1krakow.pl

Email: zsm1krakow@iap.pl

Numer sprawy: ZSM1.SG.271-2/2015/MA

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących:

  1. wymianę stolarki okiennej stalowej na aluminiową

w korytarzach (ściana elewacyjna od podwórka wewnętrznego) części dobudowanej  budynku Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie Al. Mickiewicza 5

 

1.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, formularz ofertowy, projekt umowy, rysunki techniczne okien, oświadczenie wykonawcy w wersji drukowanej można odebrać w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie al. Mickiewicza 5 pok. 40 w godzinach od 700 – 1400
z wyjątkiem świąt i sobót od dnia 09.07.2015r. lub pobrać ze strony internetowej www.zsm1krakow.pl .

2.      Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 sierpnia 2015r.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej i częściowej jak również nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4.      Ofertę należy składać w zaklejonych kopertach z dokładnym oznaczeniem przedmiotu : Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków/Wymiana okien/ Nie otwierać przed 23.07.2015r. do dnia 23.07.2015r. do godziny 8.00 w siedzibie zamawiającego pok. 40.

5.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2015r. o godz. 8.30 w pok. 40 w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 al. Mickiewicza 5.

6.      Kryteria oceny ofert:

a)      cena za którą oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia brutto-100 %

7.      Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

8.      Pracownik upoważniony do kontaktu z oferentami – p. Małgorzata Wątor tel. 504-164-411,
 p. Edwarda Banyś tel. 509-671-713 a dotyczącymi specyfikacji technicznej, wykonania
i odbioru robót: p. mgr inż. Halina Palewicz tel.692-537-748

9.      W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie oferenci którzy:

a)      spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1,2,3,4 ustawy – Prawo zamówień publicznych

b)      nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych

10.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 45 ust. 2 z Ustawy Pzp.

11.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp.

12.   Zamawiający nie zamierza zawrzeć w zakresie tego zamówienia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów w zakresie tego zamówienia.

13.  Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14.  Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację techniczną wraz z załącznikami: www.zsm1krakow.pl.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

Załącznik 1 - formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 2 - rysunki techniczne okien -pobierz

Załącznik nr 3 - przedmiar robót - pobierz

Załącznik nr 4 - specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót - pobierz

Załącznik nr 5 - oświadczenie oferenta - pobierz

Załącznik nr 6 - wykaz robót - pobierz

Załącznik nr 7 - wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamowienia -pobierz

Załącznik nr 8 - projekt umowy - pobierz

 


W środę 29 kwietnia 2015 r. organizujemy Dzień Otwarty ZSM nr 1 dla uczniów III klas gimnazjum - kandydatów do Technikum Mechanicznego nr 15 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14.

Zapraszamy w godzinach 9:00-14:00 i 15:00-18:00

Od 1 września 2015 r. zamierzamy kształcić w zawodach:

Mechanik Motocyklowy 723107

kwalifikacja zawodowa:

M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli

Operator Obrabiarek Skrawających 722307

kwalifikacja zawodowa:

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Współpracujemy z partnerskimi szkołami w Niemczech: w Moguncji, Neunkirchen, Salzgitter, Erfurcie, Gersheim, Bad Saulgau, w Belgii w Tessenderlo, na Węgrzech w Budapeszcie, w Finlandii w Kokkola i Rahee, w Chorwacji w Puli.

 

W ramach ZSM nr 1 działa Technikum Mechaniczne nr 15

W technikum kształcimy w zawodach:

Technik Mechanik 311504

kwalifikacje zawodowe:

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik Pojazdów Samochodowych 311513

Kwalifikacje zawodowe:

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik Mechatronik 311410

kwalifikacje zawodowe:

E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

W ramach ZSM nr 1 działa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14

W ramach tej szkoły kształcimy w zawodach:

Mechanik Pojazdów Samochodowych

kwalifikacja zawodowa:

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

kwalifikacja zawodowa:

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Monter Mechatronik 742114

kwalifikacja zawodowa:

E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Blacharz Samochodowy 721306

kwalifikacja zawodowa:

M.24. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych

Mechanik Motocyklowy 723107

kwalifikacja zawodowa:

M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli

Operator Obrabiarek Skrawających 722307

kwalifikacja zawodowa:

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 


W czwartek 19 marca 2015 r. o godzinie 10.00 w  Zespole Szkół Mechanicznych nr 1

im. Szczepana Humberta w Krakowie odbywa się Małopolska Konferencja pt. „Młodzież – Pasja – Zawód. Wykorzystanie środków unijnych w rozwoju szkół zawodowych województwa małopolskiego”  adresowana do dyrektorów gimnazjów, a przede wszystkim do dyrektorów szkół zawodowych z Krakowa, Małopolski, przedstawicieli uczelni wyższych, pracodawców.

 

Podczas konferencji zostanie m.in. omówiony Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jako nowe szanse wsparcia szkolnictwa zawodowego oraz zostaną wskazane akcjeprogramu Erasmus+ 2014-2020 adresowane do uczniów i nauczycieli. Zostaną również zaprezentowane dobre praktyki szkół zawodowych dotyczące realizacji krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych podnoszących jakość kształcenia w szkołach zawodowych.

 

Cele konferencji to:

  • Wskazanie wielkości środków finansowych skierowanych do szkół zawodowych na terenie Małopolski oraz przedstawienie nowych możliwości wsparcia finansowego szkół zawodowych, uczniów i kadry pedagogicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  • Wskazanie wielkości środków unijnych otrzymanych przez szkoły zawodowe w ramach programu „Uczenie się przez całe życie 2007-2013” i ich wpływ na rozwój szkół zawodowych oraz przedstawienie nowych programów międzynarodowych dla szkół i kadry pedagogicznej w ramach programu Erasmus+ 2014-2020.
  • Wskazanie wpływu środków unijnych na rozwój szkół zawodowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego, jakości pracy nauczycieli, promocję szkół zawodowych w środowisku lokalnym, regionalnym.
  • Wskazanie dobrych przykładów aktywizacji szkoły zawodowej, promocji szkoły zawodowej.
  • Przedstawienie dobrych przykładów partnerstwa edukacyjnych z pracodawcami, instytucjami oświatowymi, uczelniami wyższymi.
  • Zachęcenie szkół zawodowych do udziału w projektach krajowych, międzynarodowych organizowanych w ramach programu Erasmus+ 2014-2020, lub programu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, które przyczyniają się do aktywności, podnoszenia jakości pracy szkół zawodowych.
  • Zachęcenie szkół zawodowych do udziału w konkursach organizowanych przez MEN, KOWEZiU w ramach Roku Szkoły Zawodowców.

 

Patronat Honorowy :

Minister Edukacji Narodowej

Wojewoda Małopolski

Małopolski Kurator Oświaty

Marszałek Województwa Małopolskiego

Prezydent Miasta Krakowa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

 

Patronaty medialne

Dziennik Polski

oraz portale www.krakow.pl, www.mmkrakow.pl

 

W ramach Roku Szkoły Zawodowców w ZSM nr 1 odbywa się również seminarium międzynarodowe pt. „Faszination Beruf. Wspieranie jakości pracy szkół zawodowych poprzez projekty międzynarodowe rozwijające pasje i zainteresowania uczniów”, organizowane w dniach 16 marca – 20 marca 2015 r. w Krakowie i w Hebdowie / koło Nowego Brzeska.

 

Seminarium kierowane jest do nauczycieli – koordynatorów polsko-niemieckiej współpracy młodzieży ze szkół zawodowych z Niemiec oraz szkół zawodowych z Krakowa, Małopolski i Podkarpacia. Biorą w nim udział dyrektorzy i nauczyciele ze szkół niemieckich z Neunkirchen, Moguncji, Bad Saulgau, Salzgitter i Erfurtu, a także przedstawiciele organów nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły zawodowe.

 

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń w zakresie organizacji projektów międzynarodowych, prezentacja przykładów dobrych praktyk oraz nawiązanie nowych partnerstw między szkołami zawodowymi z Polski i Niemiec, których efektem będą nowe projekty polsko-niemieckie uwzględniające zainteresowania uczniów, realizowane w ramach PNWM oraz programu Erasmus+.

 

Seminarium jest projektem specjalistycznym, współfinansowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.